Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50032-2016
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50032-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  31.05.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.12.2017 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01G 13/02  E01C 9/00   
(54)  Názov  Chránič, najmä stromov, kríkov, stĺpov a záhradného nábytku 
(57)  Anotácia  Chránič, najmä stromov, kríkov, stĺpov a záhradného nábytku zahŕňa aspoň dva ochranné diely (1), ktoré majú spojovacie prostriedky (3) určené na vzájomné spojenie týchto aspoň dvoch ochranných dielov (1). Na svojej vnútornej strane obsahuje aspoň jeden z ochranných dielov (1) výrez (2) tak, aby sa spojením aspoň dvoch ochranných dielov (1), z ktorých aspoň jeden obsahuje výrez (2), vytvoril stredový otvor (4), a okolo výrezu (2) sa nachádzajú perforácie (6) umožňujúce vylomenie časti (5) aspoň z jedného z ochranných dielov (1). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Avuk Adrián; Podhorská 2120/79, 069 01 Snina 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Avuk Vladimír; Podhorská 2120, 069 01 Snina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  11.10.2021 
   Maximálna platnosť do  31.05.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.12.2017 12/2017 BA9A
2 Zmeny mien 05.11.2019 11/2019 HC9A
3 Prevody a prechody práv na patentové prihlášky 02.04.2020 04/2020 GB9A
 
PP 50032-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50032-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 31.05.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 31.05.2016 Typ Doručené
1b Opis 31.05.2016 Typ Doručené
1c Patentové nároky 31.05.2016 Typ Doručené
1d Anotácia 31.05.2016 Typ Doručené
1e Výkresy 31.05.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 07.06.2016 Typ Odoslané
3 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 16.06.2016 Typ Platba
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 25.08.2016 Typ Platba
5 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 18.05.2017 Typ Doručené
5a Sprievodný list 18.05.2017 Typ Doručené
6 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 23.05.2017 Typ Platba
7 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 25.05.2017 Typ Odoslané
8 záznam o vykonaní predbežného prieskum 04.09.2017 Typ Interné listy
9 pokyn na zverejnenie PP 04.09.2017 Typ Interné listy
10 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Typ Doručené
10a Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
10b Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Typ Doručené
11 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 20.05.2019 Typ Doručené
11a Sprievodný list 20.05.2019 Typ Doručené
12 Žiadosť inde neuvedená 20.05.2019 Typ Doručené
12a Sprievodný list 20.05.2019 Typ Doručené
13 vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 24.05.2019 Typ Odoslané
14 všeobecný referátnik 24.05.2019 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis prevodu 24.05.2019 Typ Doručené
15a Sprievodný list 24.05.2019 Typ Doručené
15b Doklad o prevode 24.05.2019 Typ Doručené
16 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 24.05.2019 Typ Doručené
16a Sprievodný list 24.05.2019 Typ Doručené
17 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 24.05.2019 Typ Doručené
17a Sprievodný list 24.05.2019 Typ Doručené
18 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 28.05.2019 Typ Odoslané
19 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 05.06.2019 Typ Platba
20 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 01.08.2019 Typ Doručené
20a Sprievodný list 01.08.2019 Typ Doručené
21 Odpoveď na správu úradu 25.09.2019 Typ Doručené
21a Sprievodný list 25.09.2019 Typ Doručené
21b Osvedčovacia doložka 25.09.2019 Typ Doručené
21c Doklad o prevode 25.09.2019 Typ Doručené
22 oznámenie o zápise zmeny 01.10.2019 Typ Odoslané
23 vyžiadanie poplatku 01.10.2019 Typ Odoslané
24 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.10.2019 Typ Platba
25 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 17.10.2019 Typ Odoslané
26 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 17.12.2019 Typ Doručené
26a Sprievodný list 17.12.2019 Typ Doručené
27 Odpoveď na správu úradu 18.02.2020 Typ Doručené
27a Sprievodný list 18.02.2020 Typ Doručené
27b Plná moc 18.02.2020 Typ Doručené
28 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 06.03.2020 Typ Odoslané
29 správa o rešerši 20.04.2020 Typ Interné listy
30 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 21.04.2020 Typ Odoslané
31 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 23.06.2020 Typ Doručené
31a Sprievodný list 23.06.2020 Typ Doručené
32 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 24.08.2020 Typ Doručené
32a Sprievodný list 24.08.2020 Typ Doručené
33 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 08.09.2020 Typ Platba
35 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 25.02.2021 Typ Doručené
35a Sprievodný list 25.02.2021 Typ Doručené
36 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 05.03.2021 Typ Platba
37 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 05.03.2021 Typ Odoslané
38 Odpoveď na správu úradu 26.04.2021 Typ Doručené
38a Sprievodný list 26.04.2021 Typ Doručené
38b Patentové nároky 26.04.2021 Typ Doručené
38c Patentové nároky 26.04.2021 Typ Doručené
39 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 24.05.2021 Typ Odoslané
40 Odpoveď na správu úradu 30.07.2021 Typ Doručené
40a Sprievodný list 30.07.2021 Typ Doručené
40b Opis 30.07.2021 Typ Doručené
41 Odpoveď na správu úradu 30.07.2021 Typ Doručené
41a Sprievodný list 30.07.2021 Typ Doručené
42 pokyn na udelenie 02.08.2021 Typ Interné listy
43 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 04.08.2021 Typ Odoslané
44 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 08.10.2021 Typ Platba
45 rozhodnutie o udelení patentu 12.10.2021 Typ Odoslané
PP 50032-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 01.10.2019 Avuk Vladimír Vladimír Avuk - AVBAL
2 Prevod prihlasovatela 06.03.2020 Avuk Adrián Avuk Vladimír
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku