Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50031-2018
(11)  Číslo patentu  288792 
(21)  Číslo prihlášky  50031-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  12.07.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  03.11.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.02.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  25.09.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C22C 21/00  C22C 14/00   
(54)  Názov  Spôsob kontrolovaného legovania intermetalických zliatin γ-TiAl uhlíkom v priebehu vákuového indukčného tavenia v grafitových téglikoch  
(57)  Anotácia  Opísaný je spôsob kontrolovaného legovania intermetalických zliatin γ-TiAl uhlíkom v rozsahu od 0,09 do 0,29 hmotn. %, pri ktorom sa intermetalické zliatiny γ-TiAl s obsahom kyslíka 0,04 hmotn. % a objemom 100 cm3 tavia v tégliku z izostaticky lisovaného grafitu s minimálnou hustotou 1,8 g/cm3, nízkou otvorenou pórovitosťou < 2 % a strednou zrnitosťou grafitových zŕn menšou ako 40 μm. Tavenie zliatin γ-TiAl sa uskutočňuje vo vákuovej indukčnej peci pomocou strednofrekvenčného indukčného ohrevu so strednofrekvenčným induktorom s výkonom 20 až 30 kW a frekvenciou v rozsahu od 20 do 30 kHz v ochrannej atmosfére argónu minimálnej čistoty 99,995 %. Podtlak vo vákuovej komore indukčnej pece čiastočne naplnenej argónom je v rozsahu od 1 do 10 kPa. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.; Dúbravská cesta 9/6319, 845 13 Bratislava; SK;
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava; 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Lapin Juraj, Ing., DrSc.; Kapicova, 851 01 Bratislava 5; SK;
Čegan Tomáš, Ing., PhD.; Albrechtičky 88, 742 55 Albrechtičky; CZ;
Szurman Ivo, doc. Ing., Ph.D.; Oldřichovice 673, 739 61 Třinec 1; CZ;
Kursa Miroslav, prof. Ing., CSc.; B. Němcové 581, 738 01 Frýdek-Místek; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Úrad SAV, Kancelária pre transfer technológií SAV, Gróf Martin, Ing., PhD.; Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2019/000002 
   Minimálna platnosť do  12.07.2023 
   Maximálna platnosť do  12.07.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.02.2020 2/2020 BA9A
2 Udelené patenty 03.11.2020 11/2020 FG4A
3 Zmeny mien 23.02.2022 4/2022 TC4A
4 Ponuky licencií na patenty 30.06.2022 12/2022 QA4A
 
PP 50031-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 25.07.2018 58,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 25.07.2018 58,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 25.07.2018 30,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 31.07.2019 20,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 20.08.2020 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50031-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 30.09.2020 66,00 EUR 3
51 udržiavací poplatok za patent za 4. rok 17.05.2021 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 14.06.2022 49,75 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50031-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 12.07.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 12.07.2018 Typ Doručené
Plná moc 12.07.2018 Typ Doručené
Plná moc 12.07.2018 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 12.07.2018 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 12.07.2018 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 26.07.2018 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 26.07.2018 Typ Platba
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 26.07.2018 Typ Platba
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 09.08.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 15.08.2018 Typ Doručené
Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 15.08.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 15.08.2018 Typ Doručené
správa o rešerši 26.02.2019 Typ Interné listy
výsledok rešerše 27.02.2019 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 27.02.2019 Typ Odoslané
výzva na doplnenie identifikátora osoby 27.02.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 08.03.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 08.03.2019 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 21.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 21.03.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 21.03.2019 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 18.04.2019 Typ Odoslané
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 01.08.2019 Typ Platba
vnútrospisový list 02.08.2019 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 05.11.2019 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PP s rešeršou 05.11.2019 Typ Interné listy
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 26.05.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 11.06.2020 Typ Doručené
Opis 11.06.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 11.06.2020 Typ Doručené
pokyn na udelenie 24.07.2020 Typ Interné listy
záznam o vykonaní úplného prieskumu 24.07.2020 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 30.07.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 30.07.2020 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 04.08.2020 Typ Odoslané
rozhodnutie o udelení patentu 21.08.2020 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 21.08.2020 Typ Platba
Žiadosť inde neuvedená 25.08.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 25.08.2020 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 11.09.2020 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 27.10.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 24.01.2022 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 09.02.2022 Typ Odoslané
Ponuka licencie 25.05.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 25.05.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 26.05.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 01.06.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 06.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.06.2022 Typ Doručené
oznámenie o zápise ponuky licencie 08.06.2022 Typ Odoslané
PP 50031-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 15.04.2019 Úrad SAV, Kancelária pre transfer technológií SAV, Gróf Martin, Ing., PhD. Gróf Martin, Ing., PhD.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.02.2022 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku