Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 50031-2018
(11)  Patent Number  288792 
(21)  Application Number  50031-2018 
(22)  Application Date  12.07.2018 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  03.11.2020 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  04.02.2020 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  25.09.2020 
(51)  International Patent Classification  C22C 21/00  C22C 14/00   
(54)  Title  Spôsob kontrolovaného legovania intermetalických zliatin γ-TiAl uhlíkom v priebehu vákuového indukčného tavenia v grafitových téglikoch  
(57)  Abstract  Opísaný je spôsob kontrolovaného legovania intermetalických zliatin γ-TiAl uhlíkom v rozsahu od 0,09 do 0,29 hmotn. %, pri ktorom sa intermetalické zliatiny γ-TiAl s obsahom kyslíka 0,04 hmotn. % a objemom 100 cm3 tavia v tégliku z izostaticky lisovaného grafitu s minimálnou hustotou 1,8 g/cm3, nízkou otvorenou pórovitosťou < 2 % a strednou zrnitosťou grafitových zŕn menšou ako 40 μm. Tavenie zliatin γ-TiAl sa uskutočňuje vo vákuovej indukčnej peci pomocou strednofrekvenčného indukčného ohrevu so strednofrekvenčným induktorom s výkonom 20 až 30 kW a frekvenciou v rozsahu od 20 do 30 kHz v ochrannej atmosfére argónu minimálnej čistoty 99,995 %. Podtlak vo vákuovej komore indukčnej pece čiastočne naplnenej argónom je v rozsahu od 1 do 10 kPa. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.; Dúbravská cesta 9/6319, 845 13 Bratislava; SK;
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava; 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba; CZ 
(72)  Inventor(s)  Lapin Juraj, Ing., DrSc.; Kapicova, 851 01 Bratislava 5; SK;
Čegan Tomáš, Ing., PhD.; Albrechtičky 88, 742 55 Albrechtičky; CZ;
Szurman Ivo, doc. Ing., Ph.D.; Oldřichovice 673, 739 61 Třinec 1; CZ;
Kursa Miroslav, prof. Ing., CSc.; B. Němcové 581, 738 01 Frýdek-Místek; CZ 
(74)  Attorney(s)  Úrad SAV, Kancelária pre transfer technológií SAV, Gróf Martin, Ing., PhD.; Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  Yes 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application  PCT/SK2019/000002 
   Patent in Force minimum until  12.07.2023 
   Patent in Force maximum until  12.07.2038 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.02.2020 2/2020 BA9A
2 Udelené patenty 03.11.2020 11/2020 FG4A
3 Zmeny mien 23.02.2022 4/2022 TC4A
4 Ponuky licencií na patenty 30.06.2022 12/2022 QA4A
 
PP 50031-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 25.07.2018 58,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 25.07.2018 58,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 25.07.2018 30,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 31.07.2019 20,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 20.08.2020 66,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50031-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 30.09.2020 66,00 EUR 3
51 udržiavací poplatok za patent za 4. rok 17.05.2021 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 14.06.2022 49,75 EUR 5

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50031-2018
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 12.07.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Opis 12.07.2018 Type Delivered
Plná moc 12.07.2018 Type Delivered
Plná moc 12.07.2018 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 12.07.2018 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 12.07.2018 Type Delivered
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 26.07.2018 Type Payment
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 26.07.2018 Type Payment
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 26.07.2018 Type Payment
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 09.08.2018 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 15.08.2018 Type Delivered
Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 15.08.2018 Type Delivered
Sprievodný list 15.08.2018 Type Delivered
správa o rešerši 26.02.2019 Type Internal Letter
výsledok rešerše 27.02.2019 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 27.02.2019 Type Sent document
výzva na doplnenie identifikátora osoby 27.02.2019 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 08.03.2019 Type Delivered
Sprievodný list 08.03.2019 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 21.03.2019 Type Delivered
Plná moc 21.03.2019 Type Delivered
Sprievodný list 21.03.2019 Type Delivered
oznámenie o zápise zmeny 18.04.2019 Type Sent document
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 01.08.2019 Type Payment
vnútrospisový list 02.08.2019 Type Internal Letter
záznam o vykonaní predbežného prieskum 05.11.2019 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PP s rešeršou 05.11.2019 Type Internal Letter
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 26.05.2020 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 11.06.2020 Type Delivered
Opis 11.06.2020 Type Delivered
Sprievodný list 11.06.2020 Type Delivered
pokyn na udelenie 24.07.2020 Type Internal Letter
záznam o vykonaní úplného prieskumu 24.07.2020 Type Internal Letter
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 30.07.2020 Type Delivered
Sprievodný list 30.07.2020 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 04.08.2020 Type Sent document
rozhodnutie o udelení patentu 21.08.2020 Type Sent document
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 21.08.2020 Type Payment
Žiadosť inde neuvedená 25.08.2020 Type Delivered
Sprievodný list 25.08.2020 Type Delivered
oznámenie o zápise zmeny 11.09.2020 Type Sent document
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 27.10.2020 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 24.01.2022 Type Delivered
oznámenie o zápise zmeny 09.02.2022 Type Sent document
Ponuka licencie 25.05.2022 Type Delivered
Sprievodný list 25.05.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 26.05.2022 Type Sent document
výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 01.06.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 06.06.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 06.06.2022 Type Delivered
oznámenie o zápise ponuky licencie 08.06.2022 Type Sent document
PP 50031-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 15.04.2019 Úrad SAV, Kancelária pre transfer technológií SAV, Gróf Martin, Ing., PhD. Gróf Martin, Ing., PhD.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.02.2022 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku