Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50031-2016
(11)  Číslo patentu  289030 
(21)  Číslo prihlášky  50031-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.05.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  08.02.2023 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.12.2017 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  10.01.2023 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 9/00  B23K 9/32   
(54)  Názov  Spôsob a systém na zrýchlenú reakciu stmievania optického prvku v osobnom ochrannom prostriedku 
(57)  Anotácia  Systém má optický snímač (1), priezor s optickým prvkom (2) s meniteľnou priepustnosťou a aktivačné svetlo (3) vyžarujúce žiarenie, ktoré je detegované optickým snímačom (1). Aktivačné svetlo (3) je spojené so spínačom (4) a je umiestnené v dosahu optického snímača (1). V rámci zariadenia, ktoré realizuje technologický proces so svetelným prejavom, sa deteguje pokyn na začatie príslušného technologického procesu a na základe tohto pokynu sa rozsvieti aktivačné svetlo (3). Tým dôjde k aktivácii optického snímača (1) pomocou aktivačného svetla (3) ešte predtým, než optický snímač (1) deteguje svetelný prejav samotného technologického procesu. Aktivačné svetlo (3) môže byť jednoduchá infračervená LED dióda. Výhoda spočíva najmä v tom, že samotný ochranný prostriedok nie je potrebné žiadnym spôsobom upravovať a jeho reakčný čas sa môže skrátiť na nulu, resp. sa môže dosiahnuť akoby záporný čas reakcie, keďže na stmavenie sa využije čas plynúci pri rozbehu technologického procesu ešte pred vznikom svetelného prejavu. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TRAFIMET GROUP S.P.A.; Via del Lavoro, 8, 36020 Castegnero (VI); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Papp Róbert; Dlhá nad Váhom 31, 927 05 Dlhá nad Váhom; SK;
Lipták Kristián; Leninova 247/147, 925 22 Veľké Úľany; SK;
Lauko Robert, Ing.; Ventúrska 268/3, 811 01 Bratislava - Staré Mesto; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Róbert Porubčan EDING; Puškinova 1191/19, Ivanka pri Dunaji 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  10.04.2023 
   Maximálna platnosť do  30.05.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.12.2017 12/2017 BA9A
2 Udelené patenty 08.02.2023 3/2023 FG4A
 
PP 50031-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 14.06.2016 10,00 EUR
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 14.06.2016 13,50 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 14.12.2016 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 21.03.2017 10,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.08.2017 13,50 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 02.05.2019 228,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 12.07.2022 10,00 EUR
Poplatok za vydanie patentovej listiny 21.11.2022 346,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50031-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50031-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 30.05.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 30.05.2016 Typ Doručené
Opis 30.05.2016 Typ Doručené
Patentové nároky 30.05.2016 Typ Doručené
Plná moc 30.05.2016 Typ Doručené
Výkresy 30.05.2016 Typ Doručené
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 31.05.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 06.06.2016 Typ Odoslané
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu 10.06.2016 Typ Odoslané
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 16.06.2016 Typ Platba
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 16.06.2016 Typ Platba
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 27.06.2016 Typ Odoslané
správa o predbežnom prieskume - vecné chyby 12.10.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 08.12.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 16.12.2016 Typ Platba
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 19.12.2016 Typ Doručené
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 23.12.2016 Typ Odoslané
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 28.12.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 20.02.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 20.02.2017 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 16.03.2017 Typ Odoslané
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 22.03.2017 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 18.04.2017 Typ Doručené
Patentové nároky 18.04.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 18.04.2017 Typ Doručené
záznam o vykonaní predbežného prieskum 12.05.2017 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis prevodu 22.06.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 22.06.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 22.06.2017 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 20.07.2017 Typ Odoslané
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.08.2017 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 18.08.2017 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie PP 04.09.2017 Typ Interné listy
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 12.04.2019 Typ Doručené
Plná moc 12.04.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 12.04.2019 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 12.04.2019 Typ Doručené
Plná moc 12.04.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 12.04.2019 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 17.04.2019 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 18.04.2019 Typ Odoslané
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 06.05.2019 Typ Platba
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 02.02.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 07.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 07.04.2022 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 09.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 09.06.2022 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 24.06.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 04.08.2022 Typ Doručené
Opis 04.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 04.08.2022 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 12.10.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
rozhodnutie o udelení patentu 29.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 14.02.2023 Typ Odoslané
PP 50031-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod prihlasovatela 18.08.2017 TRAFIMET GROUP S.P.A. Lauko Robert, Ing.
Lipták Kristián
Papp Róbert
2 Zápis alebo zmena zástupcu 18.08.2017 Porubčan Róbert, Ing.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 18.04.2019 Porubčan Róbert, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku