Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 50031-2016
(11)  Patent Number  289030 
(21)  Application Number  50031-2016 
(22)  Application Date  30.05.2016 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  08.02.2023 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  04.12.2017 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  10.01.2023 
(51)  International Patent Classification  A61F 9/00  B23K 9/32   
(54)  Title  Spôsob a systém na zrýchlenú reakciu stmievania optického prvku v osobnom ochrannom prostriedku 
(57)  Abstract  Systém má optický snímač (1), priezor s optickým prvkom (2) s meniteľnou priepustnosťou a aktivačné svetlo (3) vyžarujúce žiarenie, ktoré je detegované optickým snímačom (1). Aktivačné svetlo (3) je spojené so spínačom (4) a je umiestnené v dosahu optického snímača (1). V rámci zariadenia, ktoré realizuje technologický proces so svetelným prejavom, sa deteguje pokyn na začatie príslušného technologického procesu a na základe tohto pokynu sa rozsvieti aktivačné svetlo (3). Tým dôjde k aktivácii optického snímača (1) pomocou aktivačného svetla (3) ešte predtým, než optický snímač (1) deteguje svetelný prejav samotného technologického procesu. Aktivačné svetlo (3) môže byť jednoduchá infračervená LED dióda. Výhoda spočíva najmä v tom, že samotný ochranný prostriedok nie je potrebné žiadnym spôsobom upravovať a jeho reakčný čas sa môže skrátiť na nulu, resp. sa môže dosiahnuť akoby záporný čas reakcie, keďže na stmavenie sa využije čas plynúci pri rozbehu technologického procesu ešte pred vznikom svetelného prejavu. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  TRAFIMET GROUP S.P.A.; Via del Lavoro, 8, 36020 Castegnero (VI); IT 
(72)  Inventor(s)  Papp Róbert; Dlhá nad Váhom 31, 927 05 Dlhá nad Váhom; SK;
Lipták Kristián; Leninova 247/147, 925 22 Veľké Úľany; SK;
Lauko Robert, Ing.; Ventúrska 268/3, 811 01 Bratislava - Staré Mesto; SK 
(74)  Attorney(s)  Ing. Róbert Porubčan EDING; Puškinova 1191/19, Ivanka pri Dunaji 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  10.04.2023 
   Patent in Force maximum until  30.05.2036 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.12.2017 12/2017 BA9A
2 Udelené patenty 08.02.2023 3/2023 FG4A
 
PP 50031-2016
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 14.06.2016 10,00 EUR
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 14.06.2016 13,50 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 14.12.2016 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 21.03.2017 10,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.08.2017 13,50 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 02.05.2019 228,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 12.07.2022 10,00 EUR
Poplatok za vydanie patentovej listiny 21.11.2022 346,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50031-2016
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50031-2016
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 30.05.2016 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 30.05.2016 Type Delivered
Opis 30.05.2016 Type Delivered
Patentové nároky 30.05.2016 Type Delivered
Plná moc 30.05.2016 Type Delivered
Výkresy 30.05.2016 Type Delivered
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 31.05.2016 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 06.06.2016 Type Sent document
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu 10.06.2016 Type Sent document
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 16.06.2016 Type Payment
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 16.06.2016 Type Payment
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 27.06.2016 Type Sent document
správa o predbežnom prieskume - vecné chyby 12.10.2016 Type Sent document
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 08.12.2016 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 16.12.2016 Type Payment
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 19.12.2016 Type Delivered
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 23.12.2016 Type Sent document
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 28.12.2016 Type Sent document
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 20.02.2017 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 20.02.2017 Type Delivered
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 16.03.2017 Type Sent document
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 22.03.2017 Type Payment
Odpoveď na správu úradu 18.04.2017 Type Delivered
Patentové nároky 18.04.2017 Type Delivered
Sprievodný list 18.04.2017 Type Delivered
záznam o vykonaní predbežného prieskum 12.05.2017 Type Internal Letter
Žiadosť o zápis prevodu 22.06.2017 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 22.06.2017 Type Delivered
Sprievodný list 22.06.2017 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 20.07.2017 Type Sent document
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.08.2017 Type Payment
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 18.08.2017 Type Sent document
pokyn na zverejnenie PP 04.09.2017 Type Internal Letter
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 12.04.2019 Type Delivered
Plná moc 12.04.2019 Type Delivered
Sprievodný list 12.04.2019 Type Delivered
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 12.04.2019 Type Delivered
Plná moc 12.04.2019 Type Delivered
Sprievodný list 12.04.2019 Type Delivered
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 17.04.2019 Type Sent document
oznámenie o zápise zmeny 18.04.2019 Type Sent document
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 06.05.2019 Type Payment
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 02.02.2022 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 07.04.2022 Type Delivered
Sprievodný list 07.04.2022 Type Delivered
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 09.06.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 09.06.2022 Type Delivered
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 24.06.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 04.08.2022 Type Delivered
Opis 04.08.2022 Type Delivered
Sprievodný list 04.08.2022 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 12.10.2022 Type Sent document The fee is recorded in the Administrative Fee tab
rozhodnutie o udelení patentu 29.11.2022 Type Sent document
PP 50031-2016
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod prihlasovatela 18.08.2017 TRAFIMET GROUP S.P.A. Lauko Robert, Ing.
Lipták Kristián
Papp Róbert
2 Zápis alebo zmena zástupcu 18.08.2017 Porubčan Róbert, Ing.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 18.04.2019 Porubčan Róbert, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku