Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50030-2018
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50030-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  09.07.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.02.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 3/036  A61B 3/032   
(54)  Názov  Obrazec na monokulárne stanovenie subjektívnej hodnoty osi cylindra astigmatika 
(57)  Anotácia  Obrazec na monokulárne stanovenie subjektívnej hodnoty osi cylindra astigmatika obsahuje natáčateľné polia (2) s radom striedajúcich sa a dotýkajúcich sa dvoch farieb. Polia (2) sú usporiadané v rade na čiernom pozadí (1), kde každé pole (2) je tvorené radom zarovnaných dotýkajúcich sa a farebne sa striedajúcich pruhov (3, 4) rovnakej šírky. Jeden krajný pruh (5) radu má jednu farbu z dvoch použitých farieb a druhý krajný pruh (6) radu má druhú farbu z dvoch použitých farieb. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Prvá optická, s.r.o.; Piaristická 38, 911 01 Trenčín 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Urbánek Peter, Ing., CSc.; Piaristická, 911 01 Trenčín 1; SK;
Wagner Jaroslav, RNDr., PhD.; Škroupova 902/11, 779 00 Olomouc; CZ;
Pluháček František, RNDr., PhD.; Aloise Fišárka 4052/3, 796 04 Prostějov; CZ;
Palman Ivan, Ing.; Východná 6689/27, 911 08 Trenčín 8; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.02.2020 02/2020 BA9A
 
PP 50030-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50030-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 09.07.2018 Typ Doručené
1a Plná moc 09.07.2018 Typ Doručené
1b Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 09.07.2018 Typ Doručené
1c Opis 09.07.2018 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 09.07.2018 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 16.07.2018 Typ Platba
4 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 16.07.2018 Typ Platba
5 záznam o vykonaní predbežného prieskum 07.02.2019 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie PP 06.11.2019 Typ Interné listy
8 pokyn na udelenie 12.03.2021 Typ Interné listy
9 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 02.04.2021 Typ Odoslané
PP 50030-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku