Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50029-2018
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50029-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  09.07.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CZ2018-193 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.04.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  07.01.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B61L 29/04  E01F 13/00  F16B 7/18  F16B 7/10   
(54)  Názov  Pevnostný spoj kompozitných tenkostenných segmentov, najmä dielov brvna závor na železničné priecestia 
(57)  Anotácia  Pevnostný spoj kompozitných tenkostenných segmentov, najmä dielov brvna závor na železničné priecestia, tvorených tvarovanými profilmi, ktorého podstata spočíva v tom, že segmenty (1) sú vytvorené v podstate v tvare písmena „I“, ktorého stredová stojina (11) je na oboch koncoch vybavená základňami (12), kde je každý zo segmentov (1) v jednej koncovej časti vybavený stredovým vybraním vytvárajúcim v smere kolmom na pozdĺžnu os segmentu (1) dorazovú plochu (14) a na vnútorných stenách základní (12) vytvárajúcim vodiace plochy (15), pričom súčasne na koncovej časti segmentu (1) protiľahlé vybrania vytvárajú vonkajšie steny základní (12) vybavené priečnymi drážkami (18), ktoré sú vytvorené vo vzdialenosti zodpovedajúcej vzdialenosti dorazovej plochy (14) od čiel (16) základní (12) a v ktorých je upevnená zámková lišta (2), pričom základne (12) segmentov (1) a zámková lišta (2) sú upravené na zabezpečenie vzájomného rozoberateľného spojenia. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AŽD Praha s.r.o.; Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Krátký Stanislav; Polívkova 340/7b, 779 00 Olomouc, Nová Ulice; CZ;
Pavlík Jozef; Revoluční 770, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm; CZ;
Štěpánek Josef, Ing.; Martinova 306/4, 779 00 Olomouc, Řepčín; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Labudík Miroslav, Ing.; Jesenského 1170/14, 024 04 Kysucké Nové Mesto; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 07.01.2020 1/2020 BA9A
 
PP 50029-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 09.07.2018 30,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 09.07.2018 58,00 EUR
Poplatok za vydanie patentovej listiny 13.06.2022 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50029-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50029-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 09.07.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 09.07.2018 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 09.07.2018 Typ Doručené
Opis 09.07.2018 Typ Doručené
Patentové nároky 09.07.2018 Typ Doručené
Plná moc 09.07.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.07.2018 Typ Doručené
Výkresy 09.07.2018 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 09.07.2018 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 09.07.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Oznámenie 09.07.2018 Typ Doručené
Oznámenie k poplatkom 09.07.2018 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 11.07.2018 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 11.07.2018 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 16.07.2018 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 16.07.2018 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 14.11.2019 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 14.11.2019 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 02.05.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
PP 50029-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku