Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50028-2008
(11)  Číslo patentu  288000 
(21)  Číslo prihlášky  50028-2008 
(22)  Dátum podania prihlášky  05.09.2008 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  02.10.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  08.03.2010 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  07.09.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D01F 6/06  A41D 13/01  C08L 9/02  C08J 3/20  C08L 9/00   
(54)  Názov  Polypropylénové vlákno so zlepšenými bariérovými vlastnosťami proti prenikaniu ultrafialového žiarenia 
(57)  Anotácia  Opisované vlákno pozostáva z izotaktického polypropylénu v množstve od 96,0 % do 99,9 % hmotnostných a anorganického aditíva z nanočastíc oxidu titaničitého v podiele od 0,1 % do 4,0 % hmotnostných. Aditívom je rutilová alebo anatasová kryštalická modifikácia TiO2 v množstve od 48,8 % do 96,9 % hmotnostných s veľkosťou častíc v rozsahu od 14 do 30 nm a špecifickým povrchom v rozsahu od 30,0 m2/g do 70,0 m2/g. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Výskumný ústav chemických vlákien, akciová spoločnosť; Štúrova 2, 059 21 Svit; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Michlík Peter, Ing., CSc.; Nová 1037/64, 058 01 Poprad; SK;
Brejka Ondrej, Ing.; Rázusova 2677/6, 058 01 Poprad; SK;
Marcinčin Anton, prof. Ing., PhD.; Silvánska 19, 836 05 Bratislava; SK;
Krajňák Peter; Jilemnického 17, 059 21 Svit; SK;
Folvarčíková Katarína, Ing., PhD.; Nová Ľubovňa č. 621, 065 11 Nová Ľubovňa; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  05.09.2023 
   Maximálna platnosť do  05.09.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 08.03.2010 3/2010 BA9A
2 Udelené patenty 02.10.2012 10/2012 FG4A
 
PP 50028-2008
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 10.09.2008 3 500,00 SKK
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 10.09.2008 1 600,00 SKK
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 31.07.2012 52,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50028-2008
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 07.11.2012 248,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 16.09.2013 232,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 03.09.2014 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 20.08.2015 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 10.08.2016 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 14.08.2017 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 13.08.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 15.08.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok 14.08.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za patent za 14. rok 12.08.2021 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za patent za 15. rok 21.11.2022 365,00 EUR 15
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 28.11.2022 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50028-2008
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 05.09.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 05.09.2008 Typ Doručené
Opis 05.09.2008 Typ Doručené
Patentové nároky 05.09.2008 Typ Doručené
Plná moc 05.09.2008 Typ Doručené
Prehlásenie pôvodcu/ov 05.09.2008 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 05.09.2008 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 12.09.2008 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 12.09.2008 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 13.01.2010 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 13.01.2010 Typ Interné listy
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 13.04.2011 Typ Odoslané
správa o rešerši 13.04.2011 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 17.05.2011 Typ Doručené
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 13.12.2011 Typ Odoslané
Preprac. podklady - sprievodný list 03.02.2012 Typ Doručené
Anotácia 03.02.2012 Typ Doručené
Opis 03.02.2012 Typ Doručené
Patentové nároky 03.02.2012 Typ Doručené
pokyn na udelenie 07.06.2012 Typ Interné listy Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
záznam o vykonaní úplného prieskumu 07.06.2012 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 02.07.2012 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 02.08.2012 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 06.08.2012 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 05.10.2012 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 21.03.2016 Typ Doručené
Plná moc 21.03.2016 Typ Doručené
všeobecný referátnik 16.06.2016 Typ Odoslané
výzva na zaplatenie poplatku/doplatku za udržiavanie P v platnosti - v predĺženej lehote 23.11.2022 Typ Odoslané
PP 50028-2008
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 14.06.2016 Rzymanová Kamila, Ing., Patentová kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku