Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 50028-2008
(11)  Patent Number  288000 
(21)  Application Number  50028-2008 
(22)  Application Date  05.09.2008 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  02.10.2012 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  08.03.2010 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  07.09.2012 
(51)  International Patent Classification  D01F 6/06  A41D 13/01  C08L 9/02  C08J 3/20  C08L 9/00   
(54)  Title  Polypropylénové vlákno so zlepšenými bariérovými vlastnosťami proti prenikaniu ultrafialového žiarenia 
(57)  Abstract  Opisované vlákno pozostáva z izotaktického polypropylénu v množstve od 96,0 % do 99,9 % hmotnostných a anorganického aditíva z nanočastíc oxidu titaničitého v podiele od 0,1 % do 4,0 % hmotnostných. Aditívom je rutilová alebo anatasová kryštalická modifikácia TiO2 v množstve od 48,8 % do 96,9 % hmotnostných s veľkosťou častíc v rozsahu od 14 do 30 nm a špecifickým povrchom v rozsahu od 30,0 m2/g do 70,0 m2/g. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Výskumný ústav chemických vlákien, akciová spoločnosť; Štúrova 2, 059 21 Svit; SK 
(72)  Inventor(s)  Michlík Peter, Ing., CSc.; Nová 1037/64, 058 01 Poprad; SK;
Brejka Ondrej, Ing.; Rázusova 2677/6, 058 01 Poprad; SK;
Marcinčin Anton, prof. Ing., PhD.; Silvánska 19, 836 05 Bratislava; SK;
Krajňák Peter; Jilemnického 17, 059 21 Svit; SK;
Folvarčíková Katarína, Ing., PhD.; Nová Ľubovňa č. 621, 065 11 Nová Ľubovňa; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  05.09.2023 
   Patent in Force maximum until  05.09.2028 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 08.03.2010 3/2010 BA9A
2 Udelené patenty 02.10.2012 10/2012 FG4A
 
PP 50028-2008
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 10.09.2008 3 500,00 SKK
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 10.09.2008 1 600,00 SKK
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 31.07.2012 52,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50028-2008
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 07.11.2012 248,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 16.09.2013 232,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 03.09.2014 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 20.08.2015 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 10.08.2016 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 14.08.2017 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 13.08.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 15.08.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok 14.08.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za patent za 14. rok 12.08.2021 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za patent za 15. rok 21.11.2022 365,00 EUR 15
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 28.11.2022 365,00 EUR 15

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50028-2008
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 05.09.2008 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 05.09.2008 Type Delivered
Opis 05.09.2008 Type Delivered
Patentové nároky 05.09.2008 Type Delivered
Plná moc 05.09.2008 Type Delivered
Prehlásenie pôvodcu/ov 05.09.2008 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 05.09.2008 Type Delivered
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 12.09.2008 Type Payment
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 12.09.2008 Type Payment
pokyn na zverejnenie PP 13.01.2010 Type Internal Letter
záznam o vykonaní predbežného prieskum 13.01.2010 Type Internal Letter
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 13.04.2011 Type Sent document
správa o rešerši 13.04.2011 Type Internal Letter
Odpoveď na správu úradu 17.05.2011 Type Delivered
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 13.12.2011 Type Sent document
Preprac. podklady - sprievodný list 03.02.2012 Type Delivered
Anotácia 03.02.2012 Type Delivered
Opis 03.02.2012 Type Delivered
Patentové nároky 03.02.2012 Type Delivered
pokyn na udelenie 07.06.2012 Type Internal Letter The fee is recorded in the Administrative Fee tab
záznam o vykonaní úplného prieskumu 07.06.2012 Type Internal Letter
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 02.07.2012 Type Sent document
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 02.08.2012 Type Payment
rozhodnutie o udelení patentu 06.08.2012 Type Sent document
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 05.10.2012 Type Sent document
Výpoveď plnej moci 21.03.2016 Type Delivered
Plná moc 21.03.2016 Type Delivered
všeobecný referátnik 16.06.2016 Type Sent document
výzva na zaplatenie poplatku/doplatku za udržiavanie P v platnosti - v predĺženej lehote 23.11.2022 Type Sent document
PP 50028-2008
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 14.06.2016 Rzymanová Kamila, Ing., Patentová kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku