Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50027-2011
(11)  Číslo patentu  288449 
(21)  Číslo prihlášky  50027-2011 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.12.2009 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  02.02.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PV 2008-772 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.12.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.01.2012 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  11.01.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B61L 17/02  B61L 25/04  B61L 25/06   
(54)  Názov  Spôsob riadenia železničnej premávky zahŕňajúci vyhodnotenie čísla vlakov a vydanie obslužných povelov 
(57)  Anotácia  Každá železničná stanica zapojená do systému riadeného prenosu čísel vlakov má na monitore zabezpečovacieho zariadenia v reliéfe koľajiska vytvorený najmenej jeden zásobník staničnej koľaje, najmenej jeden zásobník traťovej koľaje, najmenej jeden zásobník prestavovaných vlakov, prípadne jeden zásobník pre každú vlečku odbočujúcu z traťovej koľaje. Prenos čísel vlakov sa vykonáva postavením a zrušením vlakovej alebo núdzovej vlakovej cesty. Automatické generovanie dynamických technologických úkonov sa vykonáva prejazdom postavenej vlakovej alebo núdzovej vlakovej cesty. Po vyhodnotení aktuálnej dopravnej situácie sa vykonávajú potrebné definované obslužné povely. Pri obslužných poveloch sa vzťahom k prenosu čísel vlakov môže vykonávať kontrola korektnosti daného povelu z hľadiska prevádzkovania dopravných procesov. Systém obsahuje funkcie prestavovania vlaku, odstavovania a zaraďovania vlakov, jazdy vlaku na vlečku a z vlečky na traťovej koľaji a vznik a zánik vlaku na traťovej koľaji. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AŽD Praha s. r. o.; Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Polach Vlastimil, Ing., PhD.; Krapkova 22, 671 81 Znojmo; CZ;
Macháček Lubomír, Ing.; Jiráskova 1016, 565 01 Choceň; CZ;
Horák Luboš, Ing.; Na Lánech 12, 141 00 Praha 4; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CZ2009/000144 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2010/063245 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  02.12.2023 
   Maximálna platnosť do  02.12.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.01.2012 1/2012 BA9A
2 Udelené patenty 02.02.2017 2/2017 FG4A
 
PP 50027-2011
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 01.08.2011 26,50 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 26.09.2011 58,00 EUR
28 Doplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.08.2014 41,25 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 29.11.2016 171,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50027-2011
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 10.04.2017 645,50 EUR 8
56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 23.11.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 30.11.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 29.11.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 25.11.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok 15.11.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za patent za 14. rok 21.11.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50027-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 04.07.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 04.07.2011 Typ Doručené
Podklady v pôvodnom jazyku 04.07.2011 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 04.07.2011 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 26.07.2011 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 03.08.2011 Typ Platba
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 06.09.2011 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 06.09.2011 Typ Odoslané
Slovenské podklady 27.09.2011 Typ Doručené
Anotácia 27.09.2011 Typ Doručené
Opis 27.09.2011 Typ Doručené
Patentové nároky 27.09.2011 Typ Doručené
Výkresy 27.09.2011 Typ Doručené
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 28.09.2011 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 19.10.2011 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 19.10.2011 Typ Interné listy
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 31.07.2014 Typ Odoslané
28 Doplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 22.08.2014 Typ Platba
správa o rešerši 09.12.2014 Typ Interné listy
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 10.12.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 13.02.2015 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 16.04.2015 Typ Doručené
Patentové nároky 16.04.2015 Typ Doručené
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 24.05.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 01.08.2016 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 04.08.2016 Typ Doručené
Anotácia 04.08.2016 Typ Doručené
Opis 04.08.2016 Typ Doručené
Patentové nároky 04.08.2016 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.08.2016 Typ Doručené
Výkresy 04.08.2016 Typ Doručené
pokyn na udelenie 19.08.2016 Typ Interné listy
záznam o vykonaní úplného prieskumu 19.08.2016 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 28.09.2016 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 01.12.2016 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 08.12.2016 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 24.02.2017 Typ Odoslané
PP 50027-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku