Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50026-2020
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50026-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  09.04.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.11.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65F 1/16  B65D 88/52   
(54)  Názov  Kontajner na sypký a kusový materiál s výklopným vekom s pravouhlým ramenom 
(57)  Anotácia  Kontajner na sypký a kusový materiál s výklopným vekom s pravouhlým ramenom možno zaradiť do oblasti prevádzkových operácií, dopravy. Vynález pozostáva z telesa (1), ktoré je vybavené výstuhami (2). K telesu (1) je pomocou čapu (7) ramena a predného čapu (6) pripevnené veko (3) prostredníctvom pravouhlého ramena (5). V jeho otvoroch je otočne uložený predný čap (6) a čap (7) ramena. Veko (3) je na zadnej strane spojené pomocou zadných čapov (11) a puzdier (10) ložísk veka so sklopným rámom (4). Druhá strana sklopného rámu (4) je otočne spojená s telesom (1) pomocou čapov (8) sklopného rámu a k nemu pripevnených puzdier (9) ložísk sklopného rámu. Vynález je možné použiť všade, kde je potrebné využívať priemyselné kontajnery na kovový odpad, stavebný odpad a akýkoľvek iný sypký aj kusový materiál. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, Košice-Sever 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Szabo Stanislav, Dr. h. c. prof. h. c. doc. Ing., PhD., MBA, LL.M.; Havanská 2, 040 13 Košice 13; SK;
Matisková Darina, Ing., PhD. MBA; Vyšná Šebastová, 080 06 Prešov 6; SK;
Marasová Daniela, prof. Ing., CSc.; Húskova 79, 040 23 Košice 23; SK;
Balara Milan, doc. Ing., PhD.; Orgovánová 28, 080 01 Prešov 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50029-2019 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.11.2020 11/2020 BA9A
 
PP 50026-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 01.06.2020 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50026-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50026-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 13.05.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 13.05.2020 Typ Doručené
Opis 13.05.2020 Typ Doručené
Plná moc 13.05.2020 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 18.05.2020 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 29.05.2020 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 02.06.2020 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 18.08.2020 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 18.08.2020 Typ Interné listy
PP 50026-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku