Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 50025-2018
(11)  Patent Number  288925 
(21)  Application Number  50025-2018 
(22)  Application Date  12.06.2018 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  12.01.2022 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  07.01.2020 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  13.12.2021 
(51)  International Patent Classification  F16C 3/22   
(54)  Title  Vibrácie pohlcujúca kľuka na uchytenie rotora vodnej turbíny 
(57)  Abstract  Vibrácie pohlcujúca kľuka na uchytenie rotora vodnej turbíny obsahuje unášač (1) na hriadeľ generátora v tvare písmena L vybavený puzdrom (8) na pastorok hriadeľa generátora s otvorom (6) na skrutku na zaistenie hriadeľa generátora v unášači, určenom na fixačnú skrutku (11), a unášač (2) na hriadeľ rotora turbíny v tvare písmena I vybavený puzdrom (7) na pastorok hriadeľa turbíny s otvorom (5) na skrutku na zaistenie hriadeľa rotora turbíny v unášači, určenom na fixačnú skrutku (11), ktoré sú prepojené kľukou (4) zapadajúcou do otvoru (10) na kľuku v unášači na hriadeľ rotora turbíny a otvoru (9) na kľuku v unášači na hriadeľ generátora. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice; SK 
(72)  Inventor(s)  Tkáč Štefan, Ing. arch., PhD., EUR ING.; Cesta pod Hradovou 800/25, 040 11 Košice 11; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  Yes 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application  50061-2018 
   Patent in Force minimum until  12.06.2022 
   Patent in Force maximum until  12.06.2038 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 07.01.2020 1/2020 BA9A
2 Udelené patenty 12.01.2022 1/2022 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 07.12.2021 23/2021 QA4A
 
PP 50025-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 06.07.2018 30,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 15.01.2021 58,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 05.11.2021 66,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50025-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 25.11.2021 74,25 EUR 4

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50025-2018
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 12.06.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Opis 12.06.2018 Type Delivered
Plná moc 12.06.2018 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 26.06.2018 Type Sent document
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 09.07.2018 Type Payment
pokyn na zverejnenie PP 13.09.2019 Type Internal Letter
záznam o vykonaní predbežného prieskum 13.09.2019 Type Internal Letter
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 07.01.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 07.01.2020 Type Delivered
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 18.01.2021 Type Payment
správa o rešerši 18.08.2021 Type Internal Letter
pokyn na udelenie 21.10.2021 Type Internal Letter
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 02.11.2021 Type Sent document
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 08.11.2021 Type Payment
rozhodnutie o udelení patentu 11.11.2021 Type Sent document
Ponuka licencie 12.11.2021 Type Delivered
Sprievodný list 12.11.2021 Type Delivered
oznámenie o zápise ponuky licencie 22.11.2021 Type Sent document
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 14.01.2022 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 22.03.2022 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 12.09.2022 Type Sent document
PP 50025-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku