Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50025-2018
(11)  Číslo patentu  288925 
(21)  Číslo prihlášky  50025-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  12.06.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  12.01.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  07.01.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  13.12.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16C 3/22   
(54)  Názov  Vibrácie pohlcujúca kľuka na uchytenie rotora vodnej turbíny 
(57)  Anotácia  Vibrácie pohlcujúca kľuka na uchytenie rotora vodnej turbíny obsahuje unášač (1) na hriadeľ generátora v tvare písmena L vybavený puzdrom (8) na pastorok hriadeľa generátora s otvorom (6) na skrutku na zaistenie hriadeľa generátora v unášači, určenom na fixačnú skrutku (11), a unášač (2) na hriadeľ rotora turbíny v tvare písmena I vybavený puzdrom (7) na pastorok hriadeľa turbíny s otvorom (5) na skrutku na zaistenie hriadeľa rotora turbíny v unášači, určenom na fixačnú skrutku (11), ktoré sú prepojené kľukou (4) zapadajúcou do otvoru (10) na kľuku v unášači na hriadeľ rotora turbíny a otvoru (9) na kľuku v unášači na hriadeľ generátora. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Tkáč Štefan, Ing. arch., PhD., EUR ING.; Cesta pod Hradovou 800/25, 040 11 Košice 11; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50061-2018 
   Minimálna platnosť do  12.06.2022 
   Maximálna platnosť do  12.06.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 07.01.2020 1/2020 BA9A
2 Udelené patenty 12.01.2022 1/2022 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 07.12.2021 23/2021 QA4A
 
PP 50025-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 06.07.2018 30,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 15.01.2021 58,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 05.11.2021 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50025-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 25.11.2021 74,25 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50025-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 12.06.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 12.06.2018 Typ Doručené
Plná moc 12.06.2018 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 26.06.2018 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 09.07.2018 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 13.09.2019 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 13.09.2019 Typ Interné listy
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 07.01.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 07.01.2020 Typ Doručené
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 18.01.2021 Typ Platba
správa o rešerši 18.08.2021 Typ Interné listy
pokyn na udelenie 21.10.2021 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 02.11.2021 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 08.11.2021 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 11.11.2021 Typ Odoslané
Ponuka licencie 12.11.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 12.11.2021 Typ Doručené
oznámenie o zápise ponuky licencie 22.11.2021 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 14.01.2022 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 22.03.2022 Typ Odoslané
PP 50025-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku