Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 50024-2017
(11)  Patent Number  288856 
(21)  Application Number  50024-2017 
(22)  Application Date  29.03.2017 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  12.05.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  01.10.2018 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  09.04.2021 
(51)  International Patent Classification  A61H 1/02  A63B 23/02  A63B 21/068   
(54)  Title  Trakčný hák na cvičenie a rehabilitáciu 
(57)  Abstract  Pozostáva z hlavného dielu (1) a pohyblivej časti (2), ktorá je nasunutá na jednom konci hlavného dielu (1), hlavný diel (1) je vytvorený z dlhého dutého profilu, aspoň jedného závesného oka (6) a prvej priečnej časti (3.1), pričom pohyblivá časť (2) pozostáva z krátkeho dutého profilu, upevňovacieho prostriedku (9) na upevnenie na hlavný diel (1) a druhej priečnej časti (3.2), ktorá je ku krátkemu dutému profilu kolmo nepohyblivo pripojená. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Janiga Peter; Stred 56/46, Považská Bystrica 
(72)  Inventor(s)  Janiga Peter; Stred 56/46-28, 017 01 Považská Bystrica 1; SK 
(74)  Attorney(s)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, Bratislava-Nové Mesto 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  Yes 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  29.03.2023 
   Patent in Force maximum until  29.03.2037 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.10.2018 10/2018 BA9A
2 Udelené patenty 12.05.2021 9/2021 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 23.02.2022 4/2022 QA4A
 
PP 50024-2017
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 13.04.2017 13,50 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 03.04.2020 86,00 EUR 30.10.2020 8,00 EUR
39 Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 03.04.2020 166,00 EUR 30.10.2020 70,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 05.03.2021 156,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50024-2017
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 31.03.2021 248,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 16.02.2022 58,00 EUR 6

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50024-2017
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 29.03.2017 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Opis 29.03.2017 Type Delivered
Plná moc 29.03.2017 Type Delivered
Výkresy 29.03.2017 Type Delivered
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 19.04.2017 Type Payment
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 21.06.2017 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 18.07.2017 Type Delivered
Opis 18.07.2017 Type Delivered
Sprievodný list 18.07.2017 Type Delivered
Výkresy 18.07.2017 Type Delivered
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 30.08.2017 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 07.09.2017 Type Delivered
Opis 07.09.2017 Type Delivered
Sprievodný list 07.09.2017 Type Delivered
záznam o vykonaní predbežného prieskum 06.11.2017 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PP 10.07.2018 Type Internal Letter
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 03.04.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 03.04.2020 Type Delivered
Žiadosť o uvedenie do predošlého stavu 03.04.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Príloha inde neuvedená 03.04.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 03.04.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 03.04.2020 Type Delivered
Sprievodný list 03.04.2020 Type Delivered
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 08.04.2020 Type Payment
39 Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 08.04.2020 Type Payment
rozhodnutie o zastavení konania po uplynutí lehoty na podanie ÚP 17.04.2020 Type Sent document
rozhodnutie o vyhovení žiadosti o uvedenie do predošlého stavu 20.04.2020 Type Sent document
Žiadosť o vrátenie poplatku 23.04.2020 Type Delivered
Sprievodný list 23.04.2020 Type Delivered
Žiadosť o vrátenie poplatku 23.04.2020 Type Delivered
Sprievodný list 23.04.2020 Type Delivered
rozhodnutie o vrátení preplatku 27.10.2020 Type Sent document
rozhodnutie o vrátení preplatku 27.10.2020 Type Sent document
vnútrospisový list 28.10.2020 Type Internal Letter
pokyn na udelenie 25.01.2021 Type Internal Letter
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 22.02.2021 Type Sent document
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 09.03.2021 Type Payment
rozhodnutie o udelení patentu 10.03.2021 Type Sent document
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 10.05.2021 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 07.02.2022 Type Delivered
Plná moc 07.02.2022 Type Delivered
Sprievodný list 07.02.2022 Type Delivered
Ponuka licencie 08.02.2022 Type Delivered
Sprievodný list 08.02.2022 Type Delivered
oznámenie o zápise zmeny 09.02.2022 Type Sent document
oznámenie o zápise ponuky licencie 09.02.2022 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 27.06.2022 Type Sent document
PP 50024-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 09.02.2022 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o. MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku