Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50024-2017
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50024-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  29.03.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.10.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61H 1/02  A63B 23/02  A63B 21/068   
(54)  Názov  Trakčný hák na cvičenie a rehabilitáciu 
(57)  Anotácia  Pozostáva z hlavného dielu (1) a pohyblivej časti (2), ktorá je nasunutá na jednom konci hlavného dielu (1), hlavný diel (1) je vytvorený z dlhého dutého profilu, aspoň jedného závesného oka (6) a prvej priečnej časti (3.1), pričom pohyblivá časť (2) pozostáva z krátkeho dutého profilu, upevňovacieho prostriedku (9) na upevnenie na hlavný diel (1) a druhej priečnej časti (3.2), ktorá je ku krátkemu dutému profilu kolmo nepohyblivo pripojená. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Janiga Peter; Stred 56/46-28, 017 01 Považská Bystrica 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Janiga Peter; Stred 56/46-28, 017 01 Považská Bystrica 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  29.03.2022 
   Maximálna platnosť do  29.03.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.10.2018 10/2018 BA9A
 
PP 50024-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 31.03.2021 5 248,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50024-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 29.03.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 29.03.2017 Typ Doručené
1b Opis 29.03.2017 Typ Doručené
1c Výkresy 29.03.2017 Typ Doručené
2 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 19.04.2017 Typ Platba
3 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 21.06.2017 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 18.07.2017 Typ Doručené
4a Sprievodný list 18.07.2017 Typ Doručené
4b Opis 18.07.2017 Typ Doručené
4c Výkresy 18.07.2017 Typ Doručené
5 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 30.08.2017 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 07.09.2017 Typ Doručené
6a Sprievodný list 07.09.2017 Typ Doručené
6b Opis 07.09.2017 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní predbežného prieskum 06.11.2017 Typ Interné listy
8 pokyn na zverejnenie PP 10.07.2018 Typ Interné listy
10 Žiadosť o uvedenie do predošlého stavu 03.04.2020 Typ Doručené
10a Príloha inde neuvedená 03.04.2020 Typ Doručené
10b Príloha inde neuvedená 03.04.2020 Typ Doručené
10c Príloha inde neuvedená 03.04.2020 Typ Doručené
10d Sprievodný list 03.04.2020 Typ Doručené
11 rozhodnutie o zastavení konania po uplynutí lehoty na podanie ÚP 17.04.2020 Typ Odoslané
12 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 03.04.2020 Typ Doručené
12a Sprievodný list 03.04.2020 Typ Doručené
13 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 08.04.2020 Typ Platba
14 39 Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 08.04.2020 Typ Platba
15 rozhodnutie o vyhovení žiadosti o uvedenie do predošlého stavu 20.04.2020 Typ Odoslané
16 Žiadosť o vrátenie poplatku 23.04.2020 Typ Doručené
16a Sprievodný list 23.04.2020 Typ Doručené
17 Žiadosť o vrátenie poplatku 23.04.2020 Typ Doručené
17a Sprievodný list 23.04.2020 Typ Doručené
18 rozhodnutie o vrátení preplatku 27.10.2020 Typ Odoslané
19 rozhodnutie o vrátení preplatku 27.10.2020 Typ Odoslané
20 vnútrospisový list 28.10.2020 Typ Interné listy
22 pokyn na udelenie 25.01.2021 Typ Interné listy
23 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 22.02.2021 Typ Odoslané
24 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 09.03.2021 Typ Platba
25 rozhodnutie o udelení patentu 10.03.2021 Typ Odoslané
PP 50024-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku