Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50024-2010
(11)  Číslo patentu  288295 
(21)  Číslo prihlášky  50024-2010 
(22)  Dátum podania prihlášky  08.12.2008 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  04.08.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PV 2007-865 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.12.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  08.11.2010 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  09.07.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C09D 5/14  C09D 7/45  C04B 41/52  C09D 1/04   
(54)  Názov  Multifunkčný náter s fotokatalytickým a sanitárnym efektom a spôsob jeho prípravy 
(57)  Anotácia  Multifunkčný náter je tvorený vysokoporéznou anorganickou hmotou, na povrchu ktorej sú zachytené nanočastice TiO2. Táto vysokoporézna hmota vzniká spoločnou reakciou najmenej dvoch zložiek v prítomnosti inertných TiO2 nanočastíc pri teplote od 10 do 50 °C, pričom prvá zložka je nerozpustná zlúčenina vápnika a druhá zložka je vo vode rozpustný síran vybraný zo skupiny tvorenej síranom meďnatým, síranom zinočnatým, síranom striebra alebo ich zmesou, obsah TiO2 v nátere je 5 až 90 % hmotn. a hrúbka fotokatalytickej náterovej vrstvy je 0,1 až 100 mikrometrov. Spôsob jeho prípravy spočíva v tom, že sa na ošetrovanú plochu nanesie prvá zložka obsahujúca vodnú suspenziu nerozpustnej zlúčeniny vápnika a potom sa nanesie zmes suspendovaných nanočastíc TiO2 vo vodnom roztoku druhej zložky alebo sa nanesie prvá zložka obsahujúca vodnú suspenziu nerozpustnej zlúčeniny vápnika a suspendovaných nanočastíc TiO2 a potom sa nanesie vodný roztok druhej zložky, alebo sa reakčná zmes všetkých zložiek a nanočastíc TiO2 zmieša a nanesie naraz. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ADVANCED MATERIALS - JTJ s. r. o.; Kamenné Žehrovice 23, 273 01 Kamenné Žehrovice; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Procházka Jan, mladší; Kamenné Žehrovice 23, 273 01 Kamenné Žehrovice; CZ;
Procházka Jan, starší; Kamenné Žehrovice 23, 273 01 Kamenné Žehrovice; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CZ2008/000146 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2009/074120 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  08.12.2023 
   Maximálna platnosť do  08.12.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 08.11.2010 11/2010 BA9A
2 Udelené patenty 04.08.2015 8/2015 FG4A
3 Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na patenty 03.09.2015 9/2015 QB4A
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 35924693 1 COLORLAK, a.s.; Tovární 1076, 686 02 Staré Město; CZ výlučná 12.08.2015 platná
 
PP 50024-2010
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 15.06.2010 26,50 EUR
15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 06.07.2010 16,50 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 04.10.2011 66,25 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 25.05.2015 94,00 EUR
90 Poplatok 28.05.2015 94,00 EUR 09.10.2015 94,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50024-2010
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 24.06.2015 496,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 29.10.2015 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 24.11.2016 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 10.11.2017 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 19.11.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 11.11.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok 16.11.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za patent za 14. rok 14.10.2021 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za patent za 15. rok 16.11.2022 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50024-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 03.06.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 03.06.2010 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 03.06.2010 Typ Doručené
Materiály k PCT 03.06.2010 Typ Doručené
Opis 03.06.2010 Typ Doručené
Patentové nároky 03.06.2010 Typ Doručené
Výkresy 03.06.2010 Typ Doručené
Plná moc 04.06.2010 Typ Doručené
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 15.06.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 15.06.2010 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 17.06.2010 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 21.06.2010 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 21.06.2010 Typ Interné listy
15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 08.07.2010 Typ Platba
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 30.09.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 06.10.2011 Typ Platba
správa o rešerši 10.12.2014 Typ Interné listy
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 11.12.2014 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 05.01.2015 Typ Doručené
Opis 05.01.2015 Typ Doručené
Patentové nároky 05.01.2015 Typ Doručené
pokyn na udelenie 20.03.2015 Typ Interné listy
záznam o vykonaní úplného prieskumu 20.03.2015 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 30.04.2015 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 27.05.2015 Typ Platba
90 Poplatok 29.05.2015 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 01.06.2015 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 11.08.2015 Typ Odoslané
oznámenie o zápise licencie 14.08.2015 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení poplatku (platba 2x) 14.09.2015 Typ Odoslané
vnútrospisový list 05.10.2015 Typ Interné listy
PP 50024-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku