Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 50024-2010
(11)  Patent Number  288295 
(21)  Application Number  50024-2010 
(22)  Application Date  08.12.2008 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  04.08.2015 
(31)  Priority Number  PV 2007-865 
(32)  Priority Date  11.12.2007 
(33)  Country or Authority of Priority  CZ 
(40)  Application Publication Date  08.11.2010 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  09.07.2015 
(51)  International Patent Classification  C09D 5/14  C09D 7/45  C04B 41/52  C09D 1/04   
(54)  Title  Multifunkčný náter s fotokatalytickým a sanitárnym efektom a spôsob jeho prípravy 
(57)  Abstract  Multifunkčný náter je tvorený vysokoporéznou anorganickou hmotou, na povrchu ktorej sú zachytené nanočastice TiO2. Táto vysokoporézna hmota vzniká spoločnou reakciou najmenej dvoch zložiek v prítomnosti inertných TiO2 nanočastíc pri teplote od 10 do 50 °C, pričom prvá zložka je nerozpustná zlúčenina vápnika a druhá zložka je vo vode rozpustný síran vybraný zo skupiny tvorenej síranom meďnatým, síranom zinočnatým, síranom striebra alebo ich zmesou, obsah TiO2 v nátere je 5 až 90 % hmotn. a hrúbka fotokatalytickej náterovej vrstvy je 0,1 až 100 mikrometrov. Spôsob jeho prípravy spočíva v tom, že sa na ošetrovanú plochu nanesie prvá zložka obsahujúca vodnú suspenziu nerozpustnej zlúčeniny vápnika a potom sa nanesie zmes suspendovaných nanočastíc TiO2 vo vodnom roztoku druhej zložky alebo sa nanesie prvá zložka obsahujúca vodnú suspenziu nerozpustnej zlúčeniny vápnika a suspendovaných nanočastíc TiO2 a potom sa nanesie vodný roztok druhej zložky, alebo sa reakčná zmes všetkých zložiek a nanočastíc TiO2 zmieša a nanesie naraz. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  ADVANCED MATERIALS - JTJ s. r. o.; Kamenné Žehrovice 23, 273 01 Kamenné Žehrovice; CZ 
(72)  Inventor(s)  Procházka Jan, mladší; Kamenné Žehrovice 23, 273 01 Kamenné Žehrovice; CZ;
Procházka Jan, starší; Kamenné Žehrovice 23, 273 01 Kamenné Žehrovice; CZ 
(74)  Attorney(s)  HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava; SK 
(86)  International Application Number  PCT/CZ2008/000146 
(87)  International Publication Number  WO2009/074120 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  08.12.2023 
   Patent in Force maximum until  08.12.2028 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 08.11.2010 11/2010 BA9A
2 Udelené patenty 04.08.2015 8/2015 FG4A
3 Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na patenty 03.09.2015 9/2015 QB4A
 
 
  Licence Holder(s) 
S/N Title Kind Effectiveness from Status
  • 35924693 1 COLORLAK, a.s. výlučná 12.08.2015 platná
 
PP 50024-2010
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 15.06.2010 26,50 EUR
15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 06.07.2010 16,50 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 04.10.2011 66,25 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 25.05.2015 94,00 EUR
90 Poplatok 28.05.2015 94,00 EUR 09.10.2015 94,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50024-2010
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 24.06.2015 496,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 29.10.2015 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 24.11.2016 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 10.11.2017 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 19.11.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 11.11.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok 16.11.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za patent za 14. rok 14.10.2021 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za patent za 15. rok 16.11.2022 365,00 EUR 15

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50024-2010
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 03.06.2010 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 03.06.2010 Type Delivered
Doklad o práve prednosti 03.06.2010 Type Delivered
Materiály k PCT 03.06.2010 Type Delivered
Opis 03.06.2010 Type Delivered
Patentové nároky 03.06.2010 Type Delivered
Výkresy 03.06.2010 Type Delivered
Plná moc 04.06.2010 Type Delivered
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 15.06.2010 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Licenčná zmluva 15.06.2010 Type Delivered
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 17.06.2010 Type Payment
pokyn na zverejnenie PP 21.06.2010 Type Internal Letter
záznam o vykonaní predbežného prieskum 21.06.2010 Type Internal Letter
15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 08.07.2010 Type Payment
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 30.09.2011 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 06.10.2011 Type Payment
správa o rešerši 10.12.2014 Type Internal Letter
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 11.12.2014 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 05.01.2015 Type Delivered
Opis 05.01.2015 Type Delivered
Patentové nároky 05.01.2015 Type Delivered
pokyn na udelenie 20.03.2015 Type Internal Letter
záznam o vykonaní úplného prieskumu 20.03.2015 Type Internal Letter
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 30.04.2015 Type Sent document
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 27.05.2015 Type Payment
90 Poplatok 29.05.2015 Type Payment
rozhodnutie o udelení patentu 01.06.2015 Type Sent document
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 11.08.2015 Type Sent document
oznámenie o zápise licencie 14.08.2015 Type Sent document
rozhodnutie o vrátení poplatku (platba 2x) 14.09.2015 Type Sent document
vnútrospisový list 05.10.2015 Type Internal Letter
PP 50024-2010
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku