Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 50023-2019
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  50023-2019 
(22)  Application Date  10.05.2019 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  02.12.2020 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  B23C 3/00  B24D 5/06   
(54)  Title  Spôsob opracovania a nástroj na opracovanie vnútorných stien kanálikov v krehkých materiáloch v nanometrovej oblasti  
(57)  Abstract  Spôsob opracovania vnútorných stien kanálikov v krehkých materiáloch v nanometrovej oblasti spočíva v tom, že na stenu kanálika z krehkého materiálu sa pôsobí hrotom monokryštálu diamantu prispájkovaným zboku kotúčového nástroja. Nástroj na opracovanie vnútorných stien kanálikov v krehkých materiáloch v nanometrovej oblasti je tvorený telesom (1) úplne alebo čiastočne kotúčového tvaru s centrálnym upínacím otvorom (3) a aspoň s jednou drážkou aspoň na jednej axiálnej obvodovej priamke telesa (1), do ktorej je zboku prispájkovaný monokryštál diamantu aspoň s jedným tvarovaným hrotom (2) presahujúcim dĺžku drážky. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Integra TDS, s.r.o.; Pod Párovcami 4757/25, Piešťany;
Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.; Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava; SK 
(72)  Inventor(s)  Korytár Dušan, RNDr., CSc.; Pod Párovcami 4757/25, 921 01 Piešťany 1; SK;
Svorada Michal, Ing.; Kamenná 8/511, 915 01 Nové Mesto nad Váhom; SK;
Zápražný Zdenko, Ing., PhD.; Bosniacka 2/A, 917 05 Trnava - Modranka; SK 
(74)  Attorney(s)  Úrad SAV, Kancelária pre transfer technológií SAV, Gróf Martin, Ing., PhD.; Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.12.2020 12/2020 BA9A
2 Zmeny mien 09.02.2022 3/2022 HC9A
 
PP 50023-2019
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 13.05.2019 58,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 13.05.2019 30,00 EUR
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 13.05.2019 58,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50023-2019
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50023-2019
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 10.05.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Identifikátor osoby 10.05.2019 Type Delivered
Opis 10.05.2019 Type Delivered
Plná moc 10.05.2019 Type Delivered
Plná moc 10.05.2019 Type Delivered
Výkresy 10.05.2019 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 10.05.2019 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 10.05.2019 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 10.05.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 10.05.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 15.05.2019 Type Payment
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 15.05.2019 Type Payment
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 15.05.2019 Type Payment
správa o rešerši 04.07.2019 Type Internal Letter
záznam o vykonaní predbežného prieskum 04.07.2019 Type Internal Letter
výsledok rešerše 10.07.2019 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 10.07.2019 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 19.08.2020 Type Delivered
Sprievodný list 19.08.2020 Type Delivered
Žiadosť inde neuvedená 27.08.2020 Type Delivered
Sprievodný list 27.08.2020 Type Delivered
pokyn na zverejnenie PP s rešeršou 02.09.2020 Type Internal Letter
oznámenie o zápise zmeny 11.09.2020 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 24.01.2022 Type Delivered
oznámenie o zápise zmeny 31.01.2022 Type Sent document
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 11.04.2022 Type Sent document
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 05.09.2022 Type Sent document
PP 50023-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Oprava adresy prihlasovatela/majitela 10.09.2020 Integra TDS, s.r.o. Elektrotechnický ústav SAV
Úrad SAV, Kancelária pre transfer technológií SAV, Gróf Martin, Ing., PhD. Gróf Martin, Ing., PhD.
Elektrotechnický ústav SAV Integra TDS, s.r.o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.01.2022 Integra TDS, s.r.o. Integra TDS, s.r.o.
Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i. Elektrotechnický ústav SAV
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku