Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50023-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50023-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  10.05.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.12.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23C 3/00  B24D 5/06   
(54)  Názov  Spôsob opracovania a nástroj na opracovanie vnútorných stien kanálikov v krehkých materiáloch v nanometrovej oblasti  
(57)  Anotácia  Spôsob opracovania vnútorných stien kanálikov v krehkých materiáloch v nanometrovej oblasti spočíva v tom, že na stenu kanálika z krehkého materiálu sa pôsobí hrotom monokryštálu diamantu prispájkovaným zboku kotúčového nástroja. Nástroj na opracovanie vnútorných stien kanálikov v krehkých materiáloch v nanometrovej oblasti je tvorený telesom (1) úplne alebo čiastočne kotúčového tvaru s centrálnym upínacím otvorom (3) a aspoň s jednou drážkou aspoň na jednej axiálnej obvodovej priamke telesa (1), do ktorej je zboku prispájkovaný monokryštál diamantu aspoň s jedným tvarovaným hrotom (2) presahujúcim dĺžku drážky. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Integra TDS, s.r.o.; Pod Párovcami 4757/25, Piešťany;
Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.; Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Korytár Dušan, RNDr., CSc.; Pod Párovcami 4757/25, 921 01 Piešťany 1; SK;
Svorada Michal, Ing.; Kamenná 8/511, 915 01 Nové Mesto nad Váhom; SK;
Zápražný Zdenko, Ing., PhD.; Bosniacka 2/A, 917 05 Trnava - Modranka; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Úrad SAV, Kancelária pre transfer technológií SAV, Gróf Martin, Ing., PhD.; Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.12.2020 12/2020 BA9A
2 Zmeny mien 09.02.2022 3/2022 HC9A
 
PP 50023-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 13.05.2019 58,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 13.05.2019 30,00 EUR
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 13.05.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50023-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50023-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 10.05.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 10.05.2019 Typ Doručené
Opis 10.05.2019 Typ Doručené
Plná moc 10.05.2019 Typ Doručené
Plná moc 10.05.2019 Typ Doručené
Výkresy 10.05.2019 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 10.05.2019 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 10.05.2019 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 10.05.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 10.05.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 15.05.2019 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 15.05.2019 Typ Platba
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 15.05.2019 Typ Platba
správa o rešerši 04.07.2019 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 04.07.2019 Typ Interné listy
výsledok rešerše 10.07.2019 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 10.07.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 19.08.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 19.08.2020 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 27.08.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 27.08.2020 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie PP s rešeršou 02.09.2020 Typ Interné listy
oznámenie o zápise zmeny 11.09.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 24.01.2022 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 31.01.2022 Typ Odoslané
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 11.04.2022 Typ Odoslané
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 05.09.2022 Typ Odoslané
PP 50023-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Oprava adresy prihlasovatela/majitela 10.09.2020 Integra TDS, s.r.o. Elektrotechnický ústav SAV
Úrad SAV, Kancelária pre transfer technológií SAV, Gróf Martin, Ing., PhD. Gróf Martin, Ing., PhD.
Elektrotechnický ústav SAV Integra TDS, s.r.o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.01.2022 Integra TDS, s.r.o. Integra TDS, s.r.o.
Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i. Elektrotechnický ústav SAV
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku