Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 50023-2016
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  50023-2016 
(22)  Application Date  03.05.2016 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  03.11.2017 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  G06Q 20/00  G07G 1/12  G07G 5/00   
(54)  Title  Mobilné elektronické systémové zapojenie EFT POS terminálu s dátovými, aplikačnými a komunikačnými prepojeniami 
(57)  Abstract  Elektronické zapojenie EFT POS terminálu s dátovými, aplikačnými a komunikačnými prepojeniami obsahuje blok (1) vstupno-výstupných modulov prepojený s prvou chránenou pamäťou (2) s obsiahnutým správcom (10) zariadení, správcom (11) aplikácií a fíškálnou aplikáciou (12), ktorá je prostredníctvom komunikačných prostriedkov prepojená s druhou chránenou pamäťou (3) s obsiahnutou platobnou aplikáciou (13) na poskytovanie elektronického platobného systému, ktorá je prostredníctvom komunikačných prostriedkov súčasne prepojená s blokom (1) vstupno-výstupných modulov, pričom prvá chránená pamäť (2) je prepojená s fíškálnou pamäťou (4) na realizáciu chránených napojení prostredníctvom komunikačných prostriedkov a prvá chránená pamäť (2) a druhá chránená pamäť (3) sú prostredníctvom komunikačných prostriedkov prepojené s riadiacim zariadením (5) a súčasne s platobnou bránou (6). Blok (1) vstupno-výstupných modulov obsahuje klávesnicu (7), displej (8) a tlačiareň (9). Riadiacim zariadením (5) môže byť počítač alebo pokladnica. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  A3 Soft Bratislava s.r.o.; Einsteinova 25 , 851 01 Bratislava; SK;
Merchant Payment Acquiring Services, s.r.o.; Mlynské nivy 56 , 821 05 Bratislava; SK 
(72)  Inventor(s)  Podolský Ján, Ing.; Školská 2 , 900 42 Dunajská Lužná; SK;
Škorvánek Jozef, Ing.; Zbora 152 , 020 51 Dohňany; SK 
(74)  Attorney(s)  Záthurecká, Romana JUDr. INPARTNERS GROUP; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zamietnutá prihláška 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.11.2017 11/2017 BA9A
2 Zamietnuté patentové prihlášky 14.04.2021 07/2021 FC9A
 
PP 50023-2016
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50023-2016
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 03.05.2016 Type Delivered
1a Opis 03.05.2016 Type Delivered
1b Patentové nároky 03.05.2016 Type Delivered
1c Anotácia 03.05.2016 Type Delivered
1d Výkresy 03.05.2016 Type Delivered
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 03.05.2016 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 05.05.2016 Type Payment
4 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 05.05.2016 Type Payment
5 Doplnenie materiálov 21.09.2016 Type Delivered
5a Doklad preukazujúci právo na riešenie 21.09.2016 Type Delivered
5b Plná moc 21.09.2016 Type Delivered
5c Opis 21.09.2016 Type Delivered
5d Patentové nároky 21.09.2016 Type Delivered
5e Anotácia 21.09.2016 Type Delivered
5f Výkresy 21.09.2016 Type Delivered
6 Doplnenie materiálov 18.10.2016 Type Delivered
6a Opis 18.10.2016 Type Delivered
6b Patentové nároky 18.10.2016 Type Delivered
6c Výkresy 18.10.2016 Type Delivered
6d Anotácia 18.10.2016 Type Delivered
7 všeobecný referátnik 12.01.2017 Type Sent document
8 záznam o vykonaní predbežného prieskum 05.09.2017 Type Internal Letter
9 pokyn na zverejnenie PP 05.09.2017 Type Internal Letter
10 správa o rešerši 04.09.2020 Type Internal Letter
11 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 08.09.2020 Type Sent document
12 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 11.11.2020 Type Delivered
12a Sprievodný list 11.11.2020 Type Delivered
13 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 16.11.2020 Type Sent document
14 rozhodnutie o zamietnutí - § 44 ods. 1 09.02.2021 Type Sent document
PP 50023-2016
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku