Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50023-2016
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50023-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  03.05.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.11.2017 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06Q 20/00  G07G 1/12  G07G 5/00   
(54)  Názov  Mobilné elektronické systémové zapojenie EFT POS terminálu s dátovými, aplikačnými a komunikačnými prepojeniami 
(57)  Anotácia  Elektronické zapojenie EFT POS terminálu s dátovými, aplikačnými a komunikačnými prepojeniami obsahuje blok (1) vstupno-výstupných modulov prepojený s prvou chránenou pamäťou (2) s obsiahnutým správcom (10) zariadení, správcom (11) aplikácií a fíškálnou aplikáciou (12), ktorá je prostredníctvom komunikačných prostriedkov prepojená s druhou chránenou pamäťou (3) s obsiahnutou platobnou aplikáciou (13) na poskytovanie elektronického platobného systému, ktorá je prostredníctvom komunikačných prostriedkov súčasne prepojená s blokom (1) vstupno-výstupných modulov, pričom prvá chránená pamäť (2) je prepojená s fíškálnou pamäťou (4) na realizáciu chránených napojení prostredníctvom komunikačných prostriedkov a prvá chránená pamäť (2) a druhá chránená pamäť (3) sú prostredníctvom komunikačných prostriedkov prepojené s riadiacim zariadením (5) a súčasne s platobnou bránou (6). Blok (1) vstupno-výstupných modulov obsahuje klávesnicu (7), displej (8) a tlačiareň (9). Riadiacim zariadením (5) môže byť počítač alebo pokladnica. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  A3 Soft Bratislava s.r.o.; Einsteinova 25 , 851 01 Bratislava; SK;
Merchant Payment Acquiring Services, s.r.o.; Mlynské nivy 56 , 821 05 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Podolský Ján, Ing.; Školská 2 , 900 42 Dunajská Lužná; SK;
Škorvánek Jozef, Ing.; Zbora 152 , 020 51 Dohňany; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Záthurecká, Romana JUDr. INPARTNERS GROUP; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.11.2017 11/2017 BA9A
2 Zamietnuté patentové prihlášky 14.04.2021 07/2021 FC9A
 
PP 50023-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50023-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 03.05.2016 Typ Doručené
1a Opis 03.05.2016 Typ Doručené
1b Patentové nároky 03.05.2016 Typ Doručené
1c Anotácia 03.05.2016 Typ Doručené
1d Výkresy 03.05.2016 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 03.05.2016 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 05.05.2016 Typ Platba
4 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 05.05.2016 Typ Platba
5 Doplnenie materiálov 21.09.2016 Typ Doručené
5a Doklad preukazujúci právo na riešenie 21.09.2016 Typ Doručené
5b Plná moc 21.09.2016 Typ Doručené
5c Opis 21.09.2016 Typ Doručené
5d Patentové nároky 21.09.2016 Typ Doručené
5e Anotácia 21.09.2016 Typ Doručené
5f Výkresy 21.09.2016 Typ Doručené
6 Doplnenie materiálov 18.10.2016 Typ Doručené
6a Opis 18.10.2016 Typ Doručené
6b Patentové nároky 18.10.2016 Typ Doručené
6c Výkresy 18.10.2016 Typ Doručené
6d Anotácia 18.10.2016 Typ Doručené
7 všeobecný referátnik 12.01.2017 Typ Odoslané
8 záznam o vykonaní predbežného prieskum 05.09.2017 Typ Interné listy
9 pokyn na zverejnenie PP 05.09.2017 Typ Interné listy
10 správa o rešerši 04.09.2020 Typ Interné listy
11 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 08.09.2020 Typ Odoslané
12 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 11.11.2020 Typ Doručené
12a Sprievodný list 11.11.2020 Typ Doručené
13 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 16.11.2020 Typ Odoslané
14 rozhodnutie o zamietnutí - § 44 ods. 1 09.02.2021 Typ Odoslané
PP 50023-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku