Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50021-2021
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50021-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  29.04.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.11.2022 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B64D 17/38  B64D 17/52   
(54)  Názov  Zariadenie na overenie funkčnosti obalu záložného padáka na chlopni obalu 
(57)  Anotácia  Zariadenie na overenie funkčnosti obalu záložného padáka na chlopni obalu je určené na funkčné pozemné skúšky záložných padákových systémov, pri ktorých sa uzatváracia šnúrka obalu záložného padáka seká v hornej časti obalu záložného padáka na jednej z chlopní obalu. Týka sa oblasti dopravy, skúšobníctva, vojenstva, krízového manažmentu a športu. Zariadenie sa skladá z puzdra (1), z ohybnej pancierovej hadice (3) a z aktivačného lanka (4) s rukoväťou (5). Na vnútorných stenách puzdra (1) sú oproti sebe dva pozdĺžne zárezy, do ktorých je vsunuté teleso (6) sekacieho noža a ktoré zabezpečujú a vymedzujú jeho posuvný pohyb. Jeho spätný pohyb zabezpečuje vratná pružina (9). Pôdorys telesa (6) sekacieho noža má obdĺžnikový tvar a v ňom je obdĺžnikový otvor (8) so sekacím nožom (7) v tvare písmena U. Uzatváracia šnúrka obalu záložného padáka sa počas balenia padáka prevlečie cez otvor (2) v puzdre (1) a jej preseknutie sa vykoná ťahaním ľudskou silou za rukoväť (5). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, Košice-Sever 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kaľavský Peter, Ing., PhD.; Za kasárňou 13, 044 31 Malá Vieska; SK;
Kelemen Miroslav, Dr. h. c. prof. Ing., DrSc.; Helsinská 2625/1, 040 13 Košice 13; SK;
Rozenberg Róbert, doc. Ing., PhD.; Komenského 22, 040 01 Košice 1; SK;
Sabo Jozef, Ing., PhD.; Jarná 10, 040 01 Košice 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 24.11.2022 22/2022 BA9A
 
PP 50021-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 13.05.2021 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50021-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50021-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 29.04.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 29.04.2021 Typ Doručené
Opis 29.04.2021 Typ Doručené
Plná moc 29.04.2021 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 07.05.2021 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 17.05.2021 Typ Platba
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 01.12.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 09.12.2021 Typ Doručené
Opis 09.12.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 09.12.2021 Typ Doručené
PP 50021-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku