Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50021-2018
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50021-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  07.05.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.12.2019 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F25B 25/02  F25B 27/02  F25B 30/02   
(54)  Názov  Systém na chladenie technologických zariadení a výrobných a administratívnych priestorov 
(57)  Anotácia  Systém na chladenie technologických zariadení a výrobných a administratívnych priestorov pozostáva z prvého chladiaceho okruhu, ktorý pozostáva zo zostavy tepelného čerpadla (1), pričom studená časť výparníkovej časti tepelného čerpadla (1) je prepojená s akumulačnou nádržou (6) chladnej vody, akumulačná nádrž (6) chladnej vody je napojená na chladiče technologických zariadení (2) a teplá časť kondenzátorovej časti tepelného čerpadla (1) je napojená na vstupnú časť prvého doskového výmenníka (8) primárneho okruhu teplonosného média a vstup akumulačnej nádrže (9) horúcej vody primárneho okruhu teplonosného média, pričom výstup akumulačnej nádrže (9) horúcej vody sekundárneho okruhu odovzdávacieho teplonosného média je napojený na vstupnú časť druhého doskového výmenníka (11) odovzdávacieho teplonosného média a výstupná časť druhého doskového výmenníka (11) odovzdávacieho teplonosného média je napojená na vstup akumulačnej nádrže (9) horúcej vody sekundárneho okruhu odovzdávacieho teplonosného média, pričom prvý doskový výmenník (8) teplonosného média je výstupnou časťou prepojený s výstupom akumulačnej nádrže (9) horúcej vody primárneho okruhu teplonosného média, ktorý je napojený do vstupu teplej časti kondenzátorovej časti tepelného čerpadla (1), pričom vstupná a výstupná časť prvého doskového výmenníka (8) chladiaceho média je napojená na vratné potrubie horúcovodu (HV) a vstupná a výstupná časť druhého doskového výmenníka (11) chladiaceho média je napojená na potrubie napájacej vody (NV) kotlov, a z druhého chladiaceho okruhu, ktorý pozostáva z absorpčného chladiča (3), pričom výstup studenej vody z výparníkovej časti absorpčného chladiča (3) je napojený na rozdeľovač (14) a na chladiace zariadenia výrobných a administratívnych priestorov (4), pričom vstup ohriatej vody z výrobných a administratívnych priestorov (4) je napojený do zberača (15) a na vstup výparníkovej časti absorpčného chladiča (3) a výstup kondenzátorovej časti absorpčného chladiča (3) je napojený na vstupnú časť tretieho doskového výmenníka (19) teplonosného média a výstupná časť tretieho doskového výmenníka (19) teplonosného média je napojená na vstup kondenzátorovej časti absorpčného chladiča (3), pričom vstupná a výstupná časť tretieho doskového výmenníka (19) chladiaceho média je napojená na akumulačnú nádrž (6) chladnej vody. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská teplárenská, a.s.; Košická 11, 011 87 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kozánek Ladislav, Ing.; Poľnohospodárska 1039/14, Teplička nad Váhom, 013 01 Teplička nad Váhom; SK;
Barčík Peter, Ing.; Mateja Bela 8799/240, 010 15 Žilina; SK;
Sipták Miroslav, Ing.; Zborov nad Bystricou 409, Zborov nad Bystricou, 023 03 Zborov nad Bystricou; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.12.2019 12/2019 BA9A
 
PP 50021-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50021-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 07.05.2018 Typ Doručené
1a Plná moc 07.05.2018 Typ Doručené
1b Opis 07.05.2018 Typ Doručené
2 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 09.05.2018 Typ Doručené
2a Sprievodný list 09.05.2018 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 11.05.2018 Typ Platba
4 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu 22.05.2018 Typ Odoslané
5 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 28.05.2018 Typ Platba
6 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 29.05.2018 Typ Odoslané
7 záznam o vykonaní predbežného prieskum 06.06.2018 Typ Interné listy
8 pokyn na zverejnenie PP 03.09.2019 Typ Interné listy
9 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 07.05.2021 Typ Doručené
9a Sprievodný list 07.05.2021 Typ Doručené
10 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 17.05.2021 Typ Platba
11 správa o rešerši 13.10.2021 Typ Interné listy
12 pokyn na udelenie 13.10.2021 Typ Interné listy
13 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 19.10.2021 Typ Doručené
13a Sprievodný list 19.10.2021 Typ Doručené
13b Plná moc 19.10.2021 Typ Doručené
14 oznámenie o zápise zmeny 20.10.2021 Typ Odoslané
15 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 21.10.2021 Typ Odoslané
PP 50021-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 20.10.2021 Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o. INPARTNERS GROUP, Záthurecká Romana, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku