Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50021-2014
(11)  Číslo patentu  288644 
(21)  Číslo prihlášky  50021-2014 
(22)  Dátum podania prihlášky  28.02.2014 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  04.02.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PV 2013-152 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.02.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.09.2014 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  07.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60L 5/28  B60L 5/16   
(54)  Názov  Zariadenie na nastavenie tyčí trolejbusového zberača 
(57)  Anotácia  Zariadenie na nastavenie tyčí (3) trolejbusového zberača je spojené s točňou (5), natáčavo uloženou na ráme (1) vozidla, do polohy rovnobežnej s osou vozidla. Každá z tyčí (3) je uložená na samostatnej točni (5) spojenej s ťažným elementom (4). Ťažný element (4) má voľné konce (41) vystupujúce po stranách z točne (5) spojené s ťažným mechanizmom (6) spojeným s rámom (1). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FAIVELEY TRANSPORT CZECH, a.s.; U Přivaděče 1315/3, 326 00 Plzeň; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Dolák Miroslav, Ing.; Americká 31, 336 01 Blovice; CZ;
Lorenc Tomáš, Ing.; U Svépomoci 13, 301 00 Plzeň; CZ;
Plachý Jan, Ing.; Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  28.02.2023 
   Maximálna platnosť do  28.02.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.09.2014 9/2014 BA9A
2 Zmeny mien 03.09.2018 9/2018 HC9A
3 Udelené patenty 04.02.2019 2/2019 FG4A
 
PP 50021-2014
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 11.04.2014 26,50 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 19.05.2017 58,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 19.11.2018 86,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50021-2014
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 26.02.2019 248,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 26.02.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 24.02.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 01.02.2021 149,00 EUR 8
55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 25.02.2021 149,00 EUR 8 30.03.2021 149,00 EUR
56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 14.01.2022 165,50 EUR 9
56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 31.01.2022 165,50 EUR 9 25.11.2022 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50021-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Vrátenie udržiavacieho poplatku Typ Interné listy
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 28.02.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 28.02.2014 Typ Doručené
Opis 28.02.2014 Typ Doručené
Patentové nároky 28.02.2014 Typ Doručené
Výkresy 28.02.2014 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 28.02.2014 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 13.03.2014 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 24.03.2014 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 15.04.2014 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 05.06.2014 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 05.06.2014 Typ Interné listy
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 04.05.2017 Typ Odoslané
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 23.05.2017 Typ Platba
správa o rešerši 02.07.2018 Typ Interné listy
záznam o vykonaní úplného prieskumu 02.07.2018 Typ Interné listy
Doplnenie materiálov 08.08.2018 Typ Doručené
Plná moc 08.08.2018 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 08.08.2018 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 08.08.2018 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 13.08.2018 Typ Odoslané
pokyn na udelenie 30.08.2018 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 18.09.2018 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 21.11.2018 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 23.11.2018 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 24.01.2019 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 22.03.2021 Typ Odoslané
vnútrospisový list 26.03.2021 Typ Interné listy
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 30.03.2022 Typ Odoslané
PP 50021-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.08.2018 FAIVELEY TRANSPORT CZECH, a.s. FAIVELEY TRANSPORT LEKOV a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku