Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50020-2021
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50020-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  29.04.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.11.2022 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01L 1/00  B64C 39/02   
(54)  Názov  Prútová zostava so snímačmi na identifikáciu parametrov bezposádkových prostriedkov 
(57)  Anotácia  Prútovú zostavu so snímačmi na identifikáciu parametrov bezposádkových prostriedkov – UAV je možné zaradiť do oblasti technického merania, konkrétne do skupiny laboratórnych zariadení. Vynález pozostáva zo základne (1), s ktorou je pevne spojená prútová konštrukcia (2), ktorá slúži na prenos síl od pohonov UAV. Vo vrchnej časti prútovej konštrukcie (2) je umiestnený upevňovací rám (4) alebo iný vhodný konštrukčný prvok, ktorý slúži na upevnenie UAV k meraciemu systému. V spodnej časti prútovej konštrukcie (2) sú umiestnené snímače (3), pomocou ktorých sú snímané sily prenášané prútovou konštrukciou (2) z upevňovacieho rámu (4) do základne (1). Vynález umožňuje merať statické a dynamické parametre bezposádkového prostriedku bez nutnosti vykonávania letových skúšok. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, Košice-Sever 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Fiľko Martin, Ing.; Priekopa 115, 072 61 Porúbka pri Sobranciach; SK;
Novotňák Jozef, Ing.; Priekopa 16, 072 61 Porúbka pri Sobranciach; SK;
Šmelko Miroslav, doc. Ing., PhD.; Betliarska 310, 049 22 Gemerská Poloma; SK;
Lipovský Pavol, doc. Ing., PhD., Ing. Paed. IGIP; Lesnícka 394/9, 044 17 Slanec; SK;
Draganová Katarína, doc. Ing., PhD.; Hlohová 2710/4, 040 22 Košice 22; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 24.11.2022 22/2022 BA9A
 
PP 50020-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 14.05.2021 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50020-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50020-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 29.04.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 29.04.2021 Typ Doručené
Opis 29.04.2021 Typ Doručené
Plná moc 29.04.2021 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 07.05.2021 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 17.05.2021 Typ Platba
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 09.05.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 02.06.2022 Typ Doručené
Opis 02.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 02.06.2022 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 27.01.2023 Typ Doručené
Sprievodný list 27.01.2023 Typ Doručené
PP 50020-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku