Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 50020-2021
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  50020-2021 
(22)  Application Date  29.04.2021 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  24.11.2022 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  G01L 1/00  B64C 39/02   
(54)  Title  Prútová zostava so snímačmi na identifikáciu parametrov bezposádkových prostriedkov 
(57)  Abstract  Prútovú zostavu so snímačmi na identifikáciu parametrov bezposádkových prostriedkov – UAV je možné zaradiť do oblasti technického merania, konkrétne do skupiny laboratórnych zariadení. Vynález pozostáva zo základne (1), s ktorou je pevne spojená prútová konštrukcia (2), ktorá slúži na prenos síl od pohonov UAV. Vo vrchnej časti prútovej konštrukcie (2) je umiestnený upevňovací rám (4) alebo iný vhodný konštrukčný prvok, ktorý slúži na upevnenie UAV k meraciemu systému. V spodnej časti prútovej konštrukcie (2) sú umiestnené snímače (3), pomocou ktorých sú snímané sily prenášané prútovou konštrukciou (2) z upevňovacieho rámu (4) do základne (1). Vynález umožňuje merať statické a dynamické parametre bezposádkového prostriedku bez nutnosti vykonávania letových skúšok. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, Košice-Sever 
(72)  Inventor(s)  Fiľko Martin, Ing.; Priekopa 115, 072 61 Porúbka pri Sobranciach; SK;
Novotňák Jozef, Ing.; Priekopa 16, 072 61 Porúbka pri Sobranciach; SK;
Šmelko Miroslav, doc. Ing., PhD.; Betliarska 310, 049 22 Gemerská Poloma; SK;
Lipovský Pavol, doc. Ing., PhD., Ing. Paed. IGIP; Lesnícka 394/9, 044 17 Slanec; SK;
Draganová Katarína, doc. Ing., PhD.; Hlohová 2710/4, 040 22 Košice 22; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 24.11.2022 22/2022 BA9A
 
PP 50020-2021
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 14.05.2021 30,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50020-2021
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50020-2021
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 29.04.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Identifikátor osoby 29.04.2021 Type Delivered
Opis 29.04.2021 Type Delivered
Plná moc 29.04.2021 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 07.05.2021 Type Sent document
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 17.05.2021 Type Payment
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 09.05.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 02.06.2022 Type Delivered
Opis 02.06.2022 Type Delivered
Sprievodný list 02.06.2022 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 27.01.2023 Type Delivered
Sprievodný list 27.01.2023 Type Delivered
PP 50020-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku