Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50020-2018
(11)  Číslo patentu  288858 
(21)  Číslo prihlášky  50020-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  25.04.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.11.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  12.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B25J 13/08  B25J 7/00  B25J 21/00   
(54)  Názov  Systém kompenzácie hysterézy pneumatického umelého svalu s využitím metódy rozšíreného vstupného priestoru 
(57)  Anotácia  Systém kompenzácie hysterézy pneumatického umelého svalu s využitím metódy rozšíreného vstupného priestoru pozostáva zo zdroja referenčného signálu (1), diferenčného člena (2), regulátora (3), sumačného člena (4), bloku (5) regulovanej sústavy, pamäte lokálneho maxima (6), inverzného hysterézneho operátora (7) a aproximátora (8). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hošovský Alexander, doc. Ing., PhD.; Mirka Nešpora 23, 080 01 Prešov 1; SK;
Piteľ Ján, prof. Ing., PhD.; Magurská 7, 080 01 Prešov 1; SK;
Židek Kamil, doc. Ing., PhD.; Ďumbierska 9, 080 01 Prešov 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50042-2017 
   Minimálna platnosť do  12.07.2021 
   Maximálna platnosť do  25.04.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 05.11.2018 11/2018 BA9A
2 Udelené patenty 12.05.2021 09/2021 FG4A
 
PP 50020-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50020-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 19.04.2018 Typ Doručené
1a Plná moc 19.04.2018 Typ Doručené
1b Opis 19.04.2018 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 09.05.2018 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 15.05.2018 Typ Platba
4 záznam o vykonaní predbežného prieskum 16.07.2018 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie PP 16.07.2018 Typ Interné listy
6 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 24.03.2020 Typ Doručené
6a Sprievodný list 24.03.2020 Typ Doručené
7 vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 10.02.2021 Typ Odoslané
8 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 18.02.2021 Typ Platba
9 správa o rešerši 03.03.2021 Typ Interné listy
10 pokyn na udelenie 03.03.2021 Typ Interné listy
11 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 05.03.2021 Typ Odoslané
12 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 09.03.2021 Typ Platba
13 rozhodnutie o udelení patentu 11.03.2021 Typ Odoslané
14 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 10.05.2021 Typ Odoslané
PP 50020-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku