Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50020-2014
(11)  Číslo patentu  288731 
(21)  Číslo prihlášky  50020-2014 
(22)  Dátum podania prihlášky  29.03.2012 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  04.02.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.03.2016 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  11.12.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06F 17/00  G06Q 10/00   
(54)  Názov  Elektronické zapojenie na prenos údajov do dátových skladov 
(57)  Anotácia  Elektronické zapojenie na prenos údajov do dátových skladov pozostáva z oblasti súboru dátových zdrojov (2), z oblasti spracovania údajov (3) a z oblasti dátového skladu (4), pričom v oblasti spracovania údajov (3) je medzi blokom extrahovaných dát (31) a blokom exportovaných dát (32) umiestnený blok transformovaných dát (1), pričom celý proces prenosu údajov do dátových skladov prebieha automaticky. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave; Námestie J. Herdu 2, 917 01 Trnava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Halenár Robert, Ing., PhD.; Veterná 14, 917 01 Trnava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50031-2012 
   Minimálna platnosť do  29.03.2020 
   Maximálna platnosť do  29.03.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.03.2016 03/2016 BA9A
2 Udelené patenty 04.02.2020 02/2020 FG4A
 
PP 50020-2014
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 31.12.2019 9 811,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50020-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 20.02.2014 Typ Doručené
1a Opis 20.02.2014 Typ Doručené
1b Patentové nároky 20.02.2014 Typ Doručené
1c Anotácia 20.02.2014 Typ Doručené
1d Výkresy 20.02.2014 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 20.02.2014 Typ Doručené
3 Plná moc 21.02.2014 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 13.03.2014 Typ Odoslané
5 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 20.03.2014 Typ Platba
6 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 23.03.2015 Typ Doručené
7 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 24.03.2015 Typ Doručené
8 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 26.03.2015 Typ Platba
9 záznam o vykonaní predbežného prieskum 13.01.2016 Typ Interné listy
10 pokyn na zverejnenie PP 13.01.2016 Typ Interné listy
11 Výpoveď plnej moci 29.02.2016 Typ Doručené
12 všeobecný referátnik 04.03.2016 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 03.03.2016 Typ Doručené
13a Plná moc 03.03.2016 Typ Doručené
14 oznámenie o zápise zmeny 07.03.2016 Typ Odoslané
15 správa o rešerši 23.08.2019 Typ Interné listy
16 záznam o vykonaní úplného prieskumu 23.08.2019 Typ Interné listy
17 pokyn na udelenie 23.08.2019 Typ Interné listy
18 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 03.10.2019 Typ Odoslané
19 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 29.10.2019 Typ Platba
20 rozhodnutie o udelení patentu 08.11.2019 Typ Odoslané
21 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 22.01.2020 Typ Odoslané
PP 50020-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 02.03.2016 BELEŠČÁK & PARTNERI, Beleščák Ladislav, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 04.03.2016 BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku