Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 50017-2017
(11)  Patent Number  288876 
(21)  Application Number  50017-2017 
(22)  Application Date  02.03.2017 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  14.07.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  03.09.2018 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  03.06.2021 
(51)  International Patent Classification  C08J 5/00  C08J 5/18  C01B 32/15  C08K 3/04  B82Y 30/00  B82Y 40/00   
(54)  Title  Spôsob výroby nanokompozitného materiálu s antibakteriálnymi vlastnosťami, takýto materiál a jeho použitie 
(57)  Abstract  Spôsob výroby nanokompozitného materiálu s antibakteriálnymi vlastnosťami zahŕňa zmiešanie polyméru a plniva, pričom množstvo plniva v zmesi je max. 10 % hmotnostných, štrukturálne bloky polyméru sú tvorené polyamidovými, akrylátovými, butadiénovými, dialkylftalátovými, dimetylsiloxánovými, izoprénovými, izobutylénovými, styrénovými štruktúrnymi jednotkami, a plnivom sú hydrofóbne uhlíkové kvantové bodky hCQD, ktoré sú vyrobené metódou „zdola nahor” kondenzačnou reakciou polyoxyetylén-polyoxypropylén-polyoxyetylénu. Nanokompozitný materiál je prispôsobený na vyvolanie oxidačného stresu a obmedzenie životaschopnosti baktérií, pričom kontrolovaná antibakteriálna aktivita materiálu je aktivovaná po jeho iluminácii modrým svetlom vo viditeľnom rozsahu s vlnovou dĺžkou 420 – 470 nm. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Ústav polymérov SAV, v. v. i.; Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava; SK 
(72)  Inventor(s)  Špitálsky Zdenko, Mgr., PhD.; Bilíkova 4, 841 01 Bratislava 42; SK;
Markovic Zoran, Mgr., PhD.; Ljuba Vuckovica 22, 110 00 Belehrad; RS;
Kováčová Mária, Mgr.; Žilinská 100, 023 02 Krásno nad Kysucou; SK 
(74)  Attorney(s)  Úrad SAV, Kancelária pre transfer technológií SAV, Gróf Martin, Ing., PhD.; Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  Yes 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application  PCT/SK2018/050004 
   Patent in Force minimum until  02.03.2023 
   Patent in Force maximum until  02.03.2037 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.09.2018 9/2018 BA9A
2 Doplnenie pôvodcu (-ov) 04.02.2020 2/2020 HA9A
3 Udelené patenty 14.07.2021 13/2021 FG4A
4 Zmeny mien 26.01.2022 2/2022 TC4A
5 Ponuky licencií na patenty 13.07.2022 13/2022 QA4A
 
PP 50017-2017
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 08.03.2017 26,50 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 08.03.2017 58,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 09.03.2018 10,00 EUR
12 Poplatok za zápis/výmaz ďalšieho pôvodcu/prihlasovateľa/majiteľa 06.12.2019 10,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 29.04.2021 146,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50017-2017
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 12.05.2021 248,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 14.02.2022 116,00 EUR 6

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50017-2017
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 02.03.2017 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Opis 02.03.2017 Type Delivered
Plná moc 02.03.2017 Type Delivered
Výkresy 02.03.2017 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 02.03.2017 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 13.03.2017 Type Payment
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 13.03.2017 Type Payment
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 31.03.2017 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 05.05.2017 Type Delivered
Anotácia 05.05.2017 Type Delivered
Opis 05.05.2017 Type Delivered
Patentové nároky 05.05.2017 Type Delivered
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 23.08.2017 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 24.10.2017 Type Delivered
Anotácia 24.10.2017 Type Delivered
Opis 24.10.2017 Type Delivered
Patentové nároky 24.10.2017 Type Delivered
Výkresy 24.10.2017 Type Delivered
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 09.01.2018 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 26.02.2018 Type Delivered
Patentové nároky 26.02.2018 Type Delivered
Sprievodný list 26.02.2018 Type Delivered
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 12.03.2018 Type Payment
vnútrospisový list 19.03.2018 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PP 02.07.2018 Type Internal Letter
záznam o vykonaní predbežného prieskum 02.07.2018 Type Internal Letter
Žiadosť o zápis ďalšieho pôvodcu do registra 03.12.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 03.12.2019 Type Delivered
Sprievodný list 03.12.2019 Type Delivered
12 Poplatok za zápis/výmaz ďalšieho pôvodcu/prihlasovateľa/majiteľa 09.12.2019 Type Payment
Doplnenie materiálov 11.12.2019 Type Delivered
Doklad preukazujúci právo na riešenie 11.12.2019 Type Delivered
výzva na doplnenie identifikátora osoby 27.12.2019 Type Sent document
oznámenie o zápise ďalšieho pôvodcu 30.12.2019 Type Sent document
Identifikátor osoby 08.01.2020 Type Delivered
Sprievodný list 08.01.2020 Type Delivered
Žiadosť inde neuvedená 27.08.2020 Type Delivered
Sprievodný list 27.08.2020 Type Delivered
správa o rešerši 12.02.2021 Type Internal Letter
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 12.02.2021 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 24.03.2021 Type Delivered
Patentové nároky 24.03.2021 Type Delivered
Plná moc 24.03.2021 Type Delivered
Sprievodný list 24.03.2021 Type Delivered
pokyn na udelenie 29.03.2021 Type Internal Letter
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 13.04.2021 Type Sent document
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 30.04.2021 Type Payment
rozhodnutie o udelení patentu 04.05.2021 Type Sent document
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 15.07.2021 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 17.01.2022 Type Delivered
Sprievodný list 17.01.2022 Type Delivered
oznámenie o zápise zmeny 07.02.2022 Type Sent document
Ponuka licencie 23.06.2022 Type Delivered
Sprievodný list 23.06.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 23.06.2022 Type Sent document
oznámenie o zápise ponuky licencie 29.06.2022 Type Sent document
PP 50017-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena pôvodcu 18.12.2019 Ústav polymérov SAV, v. v. i. Ústav polymérov SAV
Kováčová Mária, Mgr. Špitálsky Zdenko, Mgr., PhD.
Špitálsky Zdenko, Mgr., PhD. Markovic Zoran, Mgr., PhD.
Markovic Zoran, Mgr., PhD.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku