Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50017-2017
(11)  Číslo patentu  288876 
(21)  Číslo prihlášky  50017-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.03.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  14.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.09.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  03.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08J 5/00  C08J 5/18  C01B 32/15  C08K 3/04  B82Y 30/00  B82Y 40/00   
(54)  Názov  Spôsob výroby nanokompozitného materiálu s antibakteriálnymi vlastnosťami, takýto materiál a jeho použitie 
(57)  Anotácia  Spôsob výroby nanokompozitného materiálu s antibakteriálnymi vlastnosťami zahŕňa zmiešanie polyméru a plniva, pričom množstvo plniva v zmesi je max. 10 % hmotnostných, štrukturálne bloky polyméru sú tvorené polyamidovými, akrylátovými, butadiénovými, dialkylftalátovými, dimetylsiloxánovými, izoprénovými, izobutylénovými, styrénovými štruktúrnymi jednotkami, a plnivom sú hydrofóbne uhlíkové kvantové bodky hCQD, ktoré sú vyrobené metódou „zdola nahor” kondenzačnou reakciou polyoxyetylén-polyoxypropylén-polyoxyetylénu. Nanokompozitný materiál je prispôsobený na vyvolanie oxidačného stresu a obmedzenie životaschopnosti baktérií, pričom kontrolovaná antibakteriálna aktivita materiálu je aktivovaná po jeho iluminácii modrým svetlom vo viditeľnom rozsahu s vlnovou dĺžkou 420 – 470 nm. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ústav polymérov SAV, v. v. i.; Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Špitálsky Zdenko, Mgr., PhD.; Bilíkova 4, 841 01 Bratislava 42; SK;
Markovic Zoran, Mgr., PhD.; Ljuba Vuckovica 22, 110 00 Belehrad; RS;
Kováčová Mária, Mgr.; Žilinská 100, 023 02 Krásno nad Kysucou; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Úrad SAV, Kancelária pre transfer technológií SAV, Gróf Martin, Ing., PhD.; Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2018/050004 
   Minimálna platnosť do  02.03.2023 
   Maximálna platnosť do  02.03.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.09.2018 9/2018 BA9A
2 Doplnenie pôvodcu (-ov) 04.02.2020 2/2020 HA9A
3 Udelené patenty 14.07.2021 13/2021 FG4A
4 Zmeny mien 26.01.2022 2/2022 TC4A
5 Ponuky licencií na patenty 13.07.2022 13/2022 QA4A
 
PP 50017-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 08.03.2017 26,50 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 08.03.2017 58,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 09.03.2018 10,00 EUR
12 Poplatok za zápis/výmaz ďalšieho pôvodcu/prihlasovateľa/majiteľa 06.12.2019 10,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 29.04.2021 146,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50017-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 12.05.2021 248,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 14.02.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50017-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 02.03.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 02.03.2017 Typ Doručené
Plná moc 02.03.2017 Typ Doručené
Výkresy 02.03.2017 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 02.03.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 13.03.2017 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 13.03.2017 Typ Platba
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 31.03.2017 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 05.05.2017 Typ Doručené
Anotácia 05.05.2017 Typ Doručené
Opis 05.05.2017 Typ Doručené
Patentové nároky 05.05.2017 Typ Doručené
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 23.08.2017 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 24.10.2017 Typ Doručené
Anotácia 24.10.2017 Typ Doručené
Opis 24.10.2017 Typ Doručené
Patentové nároky 24.10.2017 Typ Doručené
Výkresy 24.10.2017 Typ Doručené
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 09.01.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 26.02.2018 Typ Doručené
Patentové nároky 26.02.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 26.02.2018 Typ Doručené
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 12.03.2018 Typ Platba
vnútrospisový list 19.03.2018 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PP 02.07.2018 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 02.07.2018 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis ďalšieho pôvodcu do registra 03.12.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 03.12.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 03.12.2019 Typ Doručené
12 Poplatok za zápis/výmaz ďalšieho pôvodcu/prihlasovateľa/majiteľa 09.12.2019 Typ Platba
Doplnenie materiálov 11.12.2019 Typ Doručené
Doklad preukazujúci právo na riešenie 11.12.2019 Typ Doručené
výzva na doplnenie identifikátora osoby 27.12.2019 Typ Odoslané
oznámenie o zápise ďalšieho pôvodcu 30.12.2019 Typ Odoslané
Identifikátor osoby 08.01.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 08.01.2020 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 27.08.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 27.08.2020 Typ Doručené
správa o rešerši 12.02.2021 Typ Interné listy
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 12.02.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 24.03.2021 Typ Doručené
Patentové nároky 24.03.2021 Typ Doručené
Plná moc 24.03.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 24.03.2021 Typ Doručené
pokyn na udelenie 29.03.2021 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 13.04.2021 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 30.04.2021 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 04.05.2021 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 15.07.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 17.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 17.01.2022 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 07.02.2022 Typ Odoslané
Ponuka licencie 23.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 23.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.06.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise ponuky licencie 29.06.2022 Typ Odoslané
PP 50017-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena pôvodcu 18.12.2019 Ústav polymérov SAV, v. v. i. Ústav polymérov SAV
Kováčová Mária, Mgr. Špitálsky Zdenko, Mgr., PhD.
Špitálsky Zdenko, Mgr., PhD. Markovic Zoran, Mgr., PhD.
Markovic Zoran, Mgr., PhD.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku