Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50017-2017
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50017-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.03.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.09.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08J 5/00  C08J 5/18  C01B 32/15  C08K 3/04  B82Y 30/00  B82Y 40/00   
(54)  Názov  Spôsob výroby nanokompozitného materiálu s antibakteriálnymi vlastnosťami, takýto materiál a jeho použitie 
(57)  Anotácia  Spôsob výroby nanokompozitného materiálu s antibakteriálnymi vlastnosťami zahŕňa zmiešanie polyméru a plniva, pričom množstvo plniva v zmesi je max. 10 % hmotnostných, štrukturálne bloky polyméru sú tvorené polyamidovými, akrylátovými, butadiénovými, dialkylftalátovými, dimetylsiloxánovými, izoprénovými, izobutylénovými, styrénovými štruktúrnymi jednotkami, a plnivom sú hydrofóbne uhlíkové kvantové bodky hCQD, ktoré sú vyrobené metódou „zdola nahor” kondenzačnou reakciou polyoxyetylén-polyoxypropylén-polyoxyetylénu. Nanokompozitný materiál je prispôsobený na vyvolanie oxidačného stresu a obmedzenie životaschopnosti baktérií, pričom kontrolovaná antibakteriálna aktivita materiálu je aktivovaná po jeho iluminácii modrým svetlom vo viditeľnom rozsahu s vlnovou dĺžkou 420 – 470 nm. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ústav polymérov SAV; Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava 45; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Špitálsky Zdenko, Mgr., PhD.; Bilíkova 4, 841 01 Bratislava 42; SK;
Markovic Zoran, Mgr., PhD.; Ljuba Vuckovica 22, 110 00 Belehrad; RS;
Kováčová Mária, Mgr.; Žilinská 100, 023 02 Krásno nad Kysucou; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Úrad SAV, Kancelária pre transfer technológií SAV, Gróf Martin, Ing., PhD.; Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2018/050004 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.09.2018 09/2018 BA9A
2 Doplnenie pôvodcu (-ov) 04.02.2020 02/2020 HA9A
 
PP 50017-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50017-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 02.03.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 02.03.2017 Typ Doručené
1b Opis 02.03.2017 Typ Doručené
1c Výkresy 02.03.2017 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 02.03.2017 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 13.03.2017 Typ Platba
4 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 13.03.2017 Typ Platba
5 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 31.03.2017 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 05.05.2017 Typ Doručené
6a Opis 05.05.2017 Typ Doručené
6b Patentové nároky 05.05.2017 Typ Doručené
6c Anotácia 05.05.2017 Typ Doručené
7 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 23.08.2017 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 24.10.2017 Typ Doručené
8a Opis 24.10.2017 Typ Doručené
8b Patentové nároky 24.10.2017 Typ Doručené
8c Anotácia 24.10.2017 Typ Doručené
8d Výkresy 24.10.2017 Typ Doručené
9 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 09.01.2018 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 26.02.2018 Typ Doručené
10a Sprievodný list 26.02.2018 Typ Doručené
10b Patentové nároky 26.02.2018 Typ Doručené
12 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 12.03.2018 Typ Platba
13 vnútrospisový list 19.03.2018 Typ Interné listy
14 záznam o vykonaní predbežného prieskum 02.07.2018 Typ Interné listy
15 pokyn na zverejnenie PP 02.07.2018 Typ Interné listy
16 Žiadosť o zápis ďalšieho pôvodcu do registra 03.12.2019 Typ Doručené
16a Plná moc 03.12.2019 Typ Doručené
16b Sprievodný list 03.12.2019 Typ Doručené
17 12 Poplatok za zápis/výmaz ďalšieho pôvodcu/prihlasovateľa/majiteľa 09.12.2019 Typ Platba
18 Doplnenie materiálov 11.12.2019 Typ Doručené
18a Doklad preukazujúci právo na riešenie 11.12.2019 Typ Doručené
19 oznámenie o zápise ďalšieho pôvodcu 30.12.2019 Typ Odoslané
20 výzva na doplnenie identifikátora osoby 27.12.2019 Typ Odoslané
21 Identifikátor osoby 08.01.2020 Typ Doručené
21a Sprievodný list 08.01.2020 Typ Doručené
22 Žiadosť inde neuvedená 27.08.2020 Typ Doručené
22a Sprievodný list 27.08.2020 Typ Doručené
23 správa o rešerši 12.02.2021 Typ Interné listy
24 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 12.02.2021 Typ Odoslané
25 Odpoveď na správu úradu 24.03.2021 Typ Doručené
25a Sprievodný list 24.03.2021 Typ Doručené
25b Plná moc 24.03.2021 Typ Doručené
25c Patentové nároky 24.03.2021 Typ Doručené
26 pokyn na udelenie 29.03.2021 Typ Interné listy
27 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 13.04.2021 Typ Odoslané
PP 50017-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena pôvodcu 18.12.2019 Špitálsky Zdenko, Mgr., PhD. Špitálsky Zdenko, Mgr., PhD.
Markovic Zoran, Mgr., PhD. Markovic Zoran, Mgr., PhD.
Kováčová Mária, Mgr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku