Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50016-2016
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50016-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.03.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.10.2017 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E02B 3/04  E01C 1/00  E02B 3/12   
(54)  Názov  Usporiadanie úsekov popri líniových stavbách alebo popri vodných tokoch, alebo okolo vodných plôch 
(57)  Anotácia  Po okrajoch líniovej stavby (1) alebo okrajoch vodného toku (1), alebo okraji vodnej plochy (1) je vytvorený prvý pruh (2) s vysadenou energetickou trávou, za týmto prvým pruhom (2) nasleduje druhý pruh (3) s vysadenou rýchlorastúcou energetickou drevinou, za druhým pruhom (3) nasleduje tretí pruh (8) s pletenou bariérou z rýchlorastúcej dreviny a štvrtý pruh (4) s vysadenou energetickou trávou, za štvrtým pruhom (4) nasleduje pôdna plocha (5). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gaál Gabriel; Veľká Čalomija 220, 991 09 Veľká Čalomija; SK;
Virág Pavel, Ing.; Rovniakova 1689/20, 851 02 Bratislava; SK;
Mužila Vladimír, Ing.; Modré zeme 5512/15, 984 01 Lučenec; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Gaál Gabriel; Veľká Čalomija 220, 991 09 Veľká Čalomija; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Markoffice, Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.10.2017 10/2017 BA9A
2 Prevody a prechody práv na patentové prihlášky 05.03.2018 03/2018 GB9A
 
PP 50016-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50016-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 21.03.2016 Typ Doručené
1a Opis 21.03.2016 Typ Doručené
1b Patentové nároky 21.03.2016 Typ Doručené
1c Anotácia 21.03.2016 Typ Doručené
1d Výkresy 21.03.2016 Typ Doručené
1e Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 21.03.2016 Typ Doručené
1f Plná moc 21.03.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 04.04.2016 Typ Odoslané
3 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 08.04.2016 Typ Platba
4 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 22.04.2016 Typ Platba
5 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 08.07.2016 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 19.07.2016 Typ Doručené
6a Opis 19.07.2016 Typ Doručené
6b Patentové nároky 19.07.2016 Typ Doručené
6c Anotácia 19.07.2016 Typ Doručené
6d Výkresy 19.07.2016 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní predbežného prieskum 17.07.2017 Typ Interné listy
9 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 07.11.2017 Typ Platba
10 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 03.11.2017 Typ Doručené
10a Sprievodný list 03.11.2017 Typ Doručené
11 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 22.11.2017 Typ Odoslané
12 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.01.2018 Typ Platba
13 Žiadosť o zápis prevodu 18.01.2018 Typ Doručené
13a Sprievodný list 18.01.2018 Typ Doručené
13b Plná moc 18.01.2018 Typ Doručené
13c Plná moc 18.01.2018 Typ Doručené
13d Plná moc 18.01.2018 Typ Doručené
13e Doklad o prevode 18.01.2018 Typ Doručené
14 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 09.02.2018 Typ Odoslané
15 správa o rešerši 05.11.2020 Typ Interné listy
16 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 06.11.2020 Typ Odoslané
17 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 04.01.2021 Typ Doručené
17a Sprievodný list 04.01.2021 Typ Doručené
18 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 05.01.2021 Typ Odoslané
19 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 03.03.2021 Typ Doručené
19a Sprievodný list 03.03.2021 Typ Doručené
20 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 08.03.2021 Typ Odoslané
21 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 08.03.2021 Typ Platba
22 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 05.05.2021 Typ Doručené
22a Sprievodný list 05.05.2021 Typ Doručené
23 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 06.05.2021 Typ Odoslané
24 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 12.05.2021 Typ Platba
25 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 06.07.2021 Typ Doručené
25a Sprievodný list 06.07.2021 Typ Doručené
26 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 08.07.2021 Typ Odoslané
27 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 13.07.2021 Typ Platba
28 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 10.09.2021 Typ Doručené
28a Sprievodný list 10.09.2021 Typ Doručené
29 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 14.09.2021 Typ Odoslané
30 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 20.09.2021 Typ Platba
31 Odpoveď na správu úradu 04.11.2021 Typ Doručené
31a Sprievodný list 04.11.2021 Typ Doručené
32 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 25.11.2021 Typ Odoslané
PP 50016-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod prihlasovatela 06.02.2018 Gaál Gabriel Gaál Gabriel
Virág Pavel, Ing.
Mužila Vladimír, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku