Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50016-2016
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50016-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.03.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.10.2017 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E02B 3/04  E01C 1/00  E02B 3/12   
(54)  Názov  Usporiadanie úsekov popri líniových stavbách alebo popri vodných tokoch, alebo okolo vodných plôch 
(57)  Anotácia  Po okrajoch líniovej stavby (1) alebo okrajoch vodného toku (1), alebo okraji vodnej plochy (1) je vytvorený prvý pruh (2) s vysadenou energetickou trávou, za týmto prvým pruhom (2) nasleduje druhý pruh (3) s vysadenou rýchlorastúcou energetickou drevinou, za druhým pruhom (3) nasleduje tretí pruh (8) s pletenou bariérou z rýchlorastúcej dreviny a štvrtý pruh (4) s vysadenou energetickou trávou, za štvrtým pruhom (4) nasleduje pôdna plocha (5). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gaál Gabriel; Veľká Čalomija 220, 991 09 Veľká Čalomija; SK;
Virág Pavel, Ing.; Rovniakova 1689/20, 851 02 Bratislava; SK;
Mužila Vladimír, Ing.; Modré zeme 5512/15, 984 01 Lučenec; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Gaál Gabriel; Veľká Čalomija 220, 991 09 Veľká Čalomija; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Markoffice, Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.10.2017 10/2017 BA9A
2 Prevody a prechody práv na patentové prihlášky 05.03.2018 3/2018 GB9A
3 Zamietnuté patentové prihlášky 24.11.2022 22/2022 FC9A
 
PP 50016-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 06.04.2016 13,50 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.04.2016 58,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 03.11.2017 10,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.01.2018 15,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 04.03.2021 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 10.05.2021 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 09.07.2021 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 16.09.2021 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 04.04.2022 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50016-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50016-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 21.03.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 21.03.2016 Typ Doručené
Opis 21.03.2016 Typ Doručené
Patentové nároky 21.03.2016 Typ Doručené
Plná moc 21.03.2016 Typ Doručené
Výkresy 21.03.2016 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 21.03.2016 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 04.04.2016 Typ Odoslané
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 08.04.2016 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 22.04.2016 Typ Platba
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 08.07.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 19.07.2016 Typ Doručené
Anotácia 19.07.2016 Typ Doručené
Opis 19.07.2016 Typ Doručené
Patentové nároky 19.07.2016 Typ Doručené
Výkresy 19.07.2016 Typ Doručené
záznam o vykonaní predbežného prieskum 17.07.2017 Typ Interné listy
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 03.11.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 03.11.2017 Typ Doručené
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 07.11.2017 Typ Platba
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 22.11.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 18.01.2018 Typ Doručené
Doklad o prevode 18.01.2018 Typ Doručené
Plná moc 18.01.2018 Typ Doručené
Plná moc 18.01.2018 Typ Doručené
Plná moc 18.01.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 18.01.2018 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.01.2018 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 09.02.2018 Typ Odoslané
správa o rešerši 05.11.2020 Typ Interné listy
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 06.11.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 04.01.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 04.01.2021 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 05.01.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 03.03.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 03.03.2021 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 08.03.2021 Typ Odoslané
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 08.03.2021 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 05.05.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 05.05.2021 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 06.05.2021 Typ Odoslané
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 12.05.2021 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 06.07.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 06.07.2021 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 08.07.2021 Typ Odoslané
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 13.07.2021 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 10.09.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 10.09.2021 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 14.09.2021 Typ Odoslané
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 20.09.2021 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 04.11.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 04.11.2021 Typ Doručené
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 25.11.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 20.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 20.01.2022 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 21.01.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 29.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 29.03.2022 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 04.04.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 24.05.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 24.05.2022 Typ Doručené
konečné predĺženie lehoty 31.05.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 13.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 13.07.2022 Typ Doručené
rozhodnutie o zamietnutí - § 44 ods. 1 03.10.2022 Typ Odoslané
PP 50016-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod prihlasovatela 06.02.2018 Virág Pavel, Ing. Gaál Gabriel
Gaál Gabriel
Mužila Vladimír, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku