Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50015-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50015-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  15.03.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.10.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 9/08  C12N 15/53  C12N 1/21   
(54)  Názov  Polypeptid rekombinantnej katalázy-peroxidázy, spôsob jej produkcie v bunkách Escherichia coli a jej použitie 
(57)  Anotácia  Vynález sa týka produkcie rozpustnej rekombinantnej hypertermostabilnej katalázy-peroxidázy (AfKatG) z Archaeoglobus fulgidus, ktorej polypeptidová sekvencia obsahuje natívnu aminokyselinovú sekvenciu a 6 histidínových zvyškov na účinnú purifikáciu pomocou afinitnej chromatografie. Vynález sa ďalej týka opísaného polypeptidu produkovaného prostredníctvom baktérie E. coli v rozpustnej forme a jeho použitia. . 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Univerzita Komenského v Bratislave; Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK;
Ústav molekulárnej biológie SAV v.v.i.; Dúbravská cesta 21, 845 51 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Stuchlík Stanislav, doc. RNDr., CSc.; Astrová 16, 821 01 Bratislava; SK;
Zámocký Marcel, RNDr., DrSc.; Gercenova 2B, 851 01 Bratislava 5; SK;
Struhárňanská Eva, Mgr.; Lipová 1218, 013 06 Terchová; SK;
Levarski Zdenko, Mgr., PhD.; Saratovská 3, 841 02 Bratislava 42; SK;
Turňa Ján, prof., RNDr., CSc.; Ševčenkova 18, 851 01 Bratislava 5; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.10.2020 10/2020 BA9A
 
PP 50015-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 26.03.2019 58,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 26.03.2019 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50015-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50015-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 15.03.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 15.03.2019 Typ Doručené
Výkresy 15.03.2019 Typ Doručené
výzva na doplnenie identifikátora osoby 18.03.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 19.03.2019 Typ Doručené
Identifikátor osoby 19.03.2019 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 20.03.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 20.03.2019 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 28.03.2019 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 28.03.2019 Typ Platba
výzva na predloženie plnej moci 30.04.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 12.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 12.06.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 12.06.2019 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie PP 02.07.2020 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 02.07.2020 Typ Interné listy
správa o rešerši 25.10.2021 Typ Interné listy
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 26.10.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 17.12.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 17.12.2021 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 17.01.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 17.01.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 17.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 17.01.2022 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 20.01.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 01.03.2022 Typ Doručené
Opis 01.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 01.03.2022 Typ Doručené
PP 50015-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.01.2022 Univerzita Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave
Ústav molekulárnej biológie SAV v.v.i. Ústav molekulárnej biológie SAV
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku