Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50015-2016
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50015-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  15.03.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.10.2017 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 7/00  C07C 9/00  C07C 17/38  C07C 27/26  C07C 29/74  C07C 31/00  C07C 41/34  C07C 49/00  C07C 51/42   
(54)  Názov  Spôsob čistenia organických vodorozpustných látok od hydrofóbnych kontaminantov 
(57)  Anotácia  Opísaný je spôsob čistenia organických vodorozpustných látok od hydrofóbnych kontaminantov založený na princípe nanosegregácie hydrofóbnych látok (kontaminantov) vo vodných roztokoch vodorozpustných látok s následnou filtráciou pomocou nanoporéznych filtrov, ktorou sa kontaminanty odstránia. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied; Watsonova 47 , 040 01 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Sedlák Marián, RNDr., DrSc.; Hroncova 19/17 , 040 01 Košice; SK;
Dmytro Rak, Mgr.; Bauerova 1194/18 , 040 23 Košice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Holoubková Mária, Ing., HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.10.2017 10/2017 BA9A
 
PP 50015-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50015-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 15.03.2016 Typ Doručené
1a Opis 15.03.2016 Typ Doručené
1b Patentové nároky 15.03.2016 Typ Doručené
1c Anotácia 15.03.2016 Typ Doručené
1d Výkresy 15.03.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 23.03.2016 Typ Odoslané
3 Odpoveď na správu úradu 06.04.2016 Typ Doručené
3a Príloha inde neuvedená 06.04.2016 Typ Doručené
4 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 06.04.2016 Typ Doručené
5 Doplnenie materiálov 20.04.2016 Typ Doručené
5a Plná moc 20.04.2016 Typ Doručené
6 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 14.06.2016 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 14.08.2016 Typ Doručené
7a Patentové nároky 14.08.2016 Typ Doručené
8 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 13.03.2017 Typ Doručené
9 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 06.04.2017 Typ Platba
10 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 11.04.2017 Typ Odoslané
11 záznam o vykonaní predbežného prieskum 26.06.2017 Typ Interné listy
12 pokyn na zverejnenie PP 26.06.2017 Typ Interné listy
14 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 17.03.2020 Typ Odoslané
15 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 19.05.2020 Typ Doručené
15a Plná moc 19.05.2020 Typ Doručené
15b Sprievodný list 19.05.2020 Typ Doručené
16 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 16.07.2020 Typ Doručené
16a Plná moc 16.07.2020 Typ Doručené
16b Sprievodný list 16.07.2020 Typ Doručené
17 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 23.07.2020 Typ Odoslané
18 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 28.07.2020 Typ Platba
19 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 18.09.2020 Typ Doručené
19a Plná moc 18.09.2020 Typ Doručené
19b Sprievodný list 18.09.2020 Typ Doručené
20 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.09.2020 Typ Platba
21 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 18.11.2020 Typ Doručené
21a Identifikátor osoby 18.11.2020 Typ Doručené
21b Sprievodný list 18.11.2020 Typ Doručené
22 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.11.2020 Typ Platba
23 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 14.01.2021 Typ Doručené
23a Plná moc 14.01.2021 Typ Doručené
23b Sprievodný list 14.01.2021 Typ Doručené
24 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 19.01.2021 Typ Platba
25 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 17.03.2021 Typ Doručené
25a Plná moc 17.03.2021 Typ Doručené
25b Sprievodný list 17.03.2021 Typ Doručené
26 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.03.2021 Typ Platba
27 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 19.05.2021 Typ Doručené
27a Plná moc 19.05.2021 Typ Doručené
27b Sprievodný list 19.05.2021 Typ Doručené
28 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 24.05.2021 Typ Platba
29 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 19.07.2021 Typ Doručené
29a Plná moc 19.07.2021 Typ Doručené
29b Sprievodný list 19.07.2021 Typ Doručené
30 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 22.07.2021 Typ Platba
31 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 19.09.2021 Typ Doručené
31a Plná moc 19.09.2021 Typ Doručené
31b Sprievodný list 19.09.2021 Typ Doručené
32 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 22.09.2021 Typ Platba
PP 50015-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku