Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50014-2021
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50014-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  23.03.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G02B 3/00   
(54)  Názov  Zložená refrakčná šošovka a spôsob jej výroby 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Elektrotechnický ústav SAV; Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 4; SK;
Integra TDS, s.r.o.; Pod Párovcami 4757/25, 921 01 Piešťany 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Zápražný Zdenko, Ing., PhD.; Bosniacka 2/A, 917 05 Trnava - Modranka; SK;
Maco Miroslav, Bc.; Prašník 126, 922 11 Prašník; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 50014-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50014-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 23.03.2021 Typ Doručené
1a Opis 23.03.2021 Typ Doručené
1b Výkresy 23.03.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 23.03.2021 Typ Doručené
1d Plná moc 23.03.2021 Typ Doručené
1e Identifikátor osoby 23.03.2021 Typ Doručené
1f Príloha inde neuvedená 23.03.2021 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 24.03.2021 Typ Doručené
2a Sprievodný list 24.03.2021 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 31.03.2021 Typ Odoslané
4 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 06.04.2021 Typ Platba
5 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 06.04.2021 Typ Platba
PP 50014-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku