Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50012-2022
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50012-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  03.03.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  21.12.2022 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04C 1/40   
(54)  Názov  Stavebná tvárnica z drevoplastového materiálu a spôsob jej výroby 
(57)  Anotácia  Stavebná tvárnica je vyrobená zo zmesi z drevoplastového materiálu v pomere 30 až 60 % objemových dreva, 30 až 60 % objemových plastu a 10 % kompozitu, ktorý predstavuje zložku na zabezpečenie fluidity, lepenia a ÚV stabilizácie, pričom má tvar šesťbokého telesa a na každej zo štyroch obvodových strán má vytvorenú aspoň jednu zvislú rybinovú drážku (1) na pero (2), ktorého priečny prierez zodpovedá tvaru priečneho prierezu rybinovej drážky (1), na vyplnenie drážky (1) alebo na pero (2a), ktorého priečny prierez zodpovedá tvaru priečneho prierezu dvoch rybinových drážok (1), ktoré sú k sebe privrátené kratšími základňami, na vzájomné spojenie dvoch stavebných tvárnic. Proces spracovania zmesi začína drvením drevenej hmoty a plastu a miešaním za tepla, potom nasleduje dosušenie zmesi na 10 % vlhkosti, po dosušení zmesi dreva a plastu zmes prechádza závitovkovým regranulátorom, na dopravníkovom páse sa ku granulám pridáva kompozit, granuly s kompozitom prechádzajú do násypníka, v ktorom sa ešte premiešavajú a následne granulujú, drevoplastové granuly s kompozitom sa potom umiestňujú do formy, v ktorej sa vplyvom vysokého tlaku a tepla vyformuje stavebná tvárnica. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Miškolci Juraj; Domovina 148/73, Výčapy-Opatovce;
Čačík Jaromír; Novozámocká 44/267, Ivanka pri Nitre;
Párkány Attila, Mgr.; Hlavná 945/5, Galanta 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Miškolci Juraj; Domovina 148/73, Výčapy-Opatovce;
Čačík Jaromír; Novozámocká 44/267, Ivanka pri Nitre;
Párkány Attila, Mgr.; Hlavná 945/5, Galanta 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Ivan Belička - Markoffice - známková, patentová a súdnoznalecká kancelária; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica 4; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie   
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 21.12.2022 24/2022 BA9A
 
PP 50012-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 10.03.2022 58,00 EUR
10 Poplatok za zverejnenie patentovej prihlášky pred zákonnou lehotou 10.03.2022 10,00 EUR
Poplatok za podanie patentovej prihlášky 10.03.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50012-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50012-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 03.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 03.03.2022 Typ Doručené
Opis 03.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 03.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 03.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 03.03.2022 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 03.03.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zverejnenie prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom 03.03.2022 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 03.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zverejnenie prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom 03.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 23.03.2022 Typ Doručené
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 17.06.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 22.06.2022 Typ Doručené
Opis 22.06.2022 Typ Doručené
oznámenie o skoršom zverejnení 06.12.2022 Typ Odoslané
PP 50012-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku