Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 50012-2018
(11)  Patent Number  288915 
(21)  Application Number  50012-2018 
(22)  Application Date  06.03.2018 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  07.12.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  02.10.2019 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  04.11.2021 
(51)  International Patent Classification  C08L 89/00  C12N 9/52  C09J 189/00   
(54)  Title  Biopreparát z Exiguobacterium undae, spôsob jeho výroby a jeho použitie 
(57)  Abstract  Biopreparát z Exiguobacterium undae obsahuje dva majoritné extracelulárne proteíny: extracelulárnu metaloendopeptidázu – bacilolyzín s molekulovou hmotnosťou 33 kDa v koncentrácii 0,01 až 0,05 mg/ml a peptid viažuci proteín pre ABC transportér s molekulovou hmotnosťou 61 kDa v koncentrácii 0,01 až 0,05 mg/ml a ďalšie proteolytické enzýmy, peptidázu M6 s molekulovou hmotnosťou 86,7 kDa, 4-fytázu s molekulovou hmotnosťou 58,4 kDa, endonukleázu s molekulovou hmotnosťou 59,9 kDa, menaquinol-cytochróm C reduktázu s molekulovou hmotnosťou 18,7 kDa, bifunkčnú metalofosfatázu/5-nukleotidázu s molekulovou hmotnosťou 76,2 kDa, peptidázu s molekulovou hmotnosťou 27,4 kDa ako aj ďalšie dve izoformy peptid viažuceho proteínu pre ABC transportér s molekulovou hmotnosťou 61 kDa. Biopreparát má dobré degradujúce účinky na glej a glejové lepidlá a je vhodný napríklad na použitie pri reštaurátorských prácach drevených organových píšťal. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Ústav molekulárnej biológie SAV v.v.i.; Dúbravská cesta 21, 845 51 Bratislava; SK;
Chemický ústav SAV, v. v. i.; Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava 45; SK;
Technická univerzita vo Zvolene; T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen 1; SK;
Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i.; Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 4; SK 
(72)  Inventor(s)  Pangallo Domenico, Dr., DrSc.; Tupolevova, 851 01 Bratislava 5; SK;
Bauerová Vladena, Mgr., PhD.; Romanova, 851 02 Bratislava 5; SK;
Jeszeová Lenka, Mgr.; Nejedlého, 841 02 Bratislava 42; SK;
Bučková Mária, RNDr., PhD.; Námestie Hraničiarov 10, 851 03 Bratislava 5; SK;
Puškárová Andrea, Mgr., PhD.; Jána Poničana, 841 08 Bratislava 49; SK;
Kraková Lucia, Mgr., PhD.; Fedinova 3B, 851 01 Bratislava 5; SK;
Baráth Peter, Mgr., PhD.; Slávičie údolie 18, 821 01 Bratislava 2; SK;
Štafura Andrej, Mgr. art., PhD.; Litovelská 624/3, 050 01 Revúca 1; SK;
Nagy Štefan, Ing., ArtD.; Znievska 3, 851 06 Bratislava 5; SK;
Čulík Martin, doc. Ing., PhD.; J. Kozáčeka 2107/16, 960 01 Zvolen; SK 
(74)  Attorney(s)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  Yes 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  06.03.2023 
   Patent in Force maximum until  06.03.2038 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.10.2019 10/2019 BA9A
2 Zmeny adries 13.10.2021 19/2021 HE9A
3 Udelené patenty 07.12.2021 23/2021 FG4A
4 Zmeny mien 26.01.2022 2/2022 TC4A
5 Zmeny mien 23.02.2022 4/2022 TC4A
6 Ponuky licencií na patenty 23.02.2022 4/2022 QA4A
 
PP 50012-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 14.03.2018 30,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 14.03.2018 58,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 20.03.2018 30,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 01.10.2021 106,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50012-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 20.10.2021 148,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 11.02.2022 49,75 EUR 5

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50012-2018
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 06.03.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Opis 06.03.2018 Type Delivered
Plná moc 06.03.2018 Type Delivered
Plná moc 06.03.2018 Type Delivered
Plná moc 06.03.2018 Type Delivered
Plná moc 06.03.2018 Type Delivered
Výkresy 06.03.2018 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 07.03.2018 Type Delivered
Sprievodný list 07.03.2018 Type Delivered
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 15.03.2018 Type Payment
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 15.03.2018 Type Payment
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 22.03.2018 Type Payment
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 11.04.2018 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 17.04.2018 Type Delivered
Opis 17.04.2018 Type Delivered
Sprievodný list 17.04.2018 Type Delivered
Výkresy 17.04.2018 Type Delivered
Žiadosť o vrátenie poplatku 14.06.2018 Type Delivered
Sprievodný list 14.06.2018 Type Delivered
Oznámenie inde neuvedené 04.09.2018 Type Delivered
Oznámenie inde neuvedené 05.09.2018 Type Delivered
pokyn na zverejnenie PP 18.06.2019 Type Internal Letter
záznam o vykonaní predbežného prieskum 18.06.2019 Type Internal Letter
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 28.01.2020 Type Sent document
správa o rešerši 28.01.2020 Type Internal Letter
Odpoveď na správu úradu 03.04.2020 Type Delivered
Opis 03.04.2020 Type Delivered
Sprievodný list 03.04.2020 Type Delivered
pokyn na udelenie 25.08.2021 Type Internal Letter
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 02.09.2021 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 20.09.2021 Type Delivered
Sprievodný list 20.09.2021 Type Delivered
oznámenie o zápise zmeny 24.09.2021 Type Sent document
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 04.10.2021 Type Payment
rozhodnutie o udelení patentu 05.10.2021 Type Sent document
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 14.12.2021 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 17.01.2022 Type Delivered
Sprievodný list 17.01.2022 Type Delivered
oznámenie o zápise zmeny 20.01.2022 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 21.01.2022 Type Delivered
Sprievodný list 21.01.2022 Type Delivered
Ponuka licencie 04.02.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 04.02.2022 Type Delivered
oznámenie o zápise zmeny 07.02.2022 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 07.02.2022 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 07.02.2022 Type Delivered
Sprievodný list 07.02.2022 Type Delivered
Žiadosť inde neuvedená 09.02.2022 Type Delivered
oznámenie o zápise zmeny 09.02.2022 Type Sent document
oznámenie o zápise ponuky licencie 09.02.2022 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 09.02.2022 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 09.02.2022 Type Delivered
PP 50012-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy pôvodcu 24.09.2021 Čulík Martin, doc. Ing., PhD. Pangallo Domenico, Dr., DrSc.
Pangallo Domenico, Dr., DrSc. Puškárová Andrea, Mgr., PhD.
Bauerová Vladena, Mgr., PhD. Baráth Peter, Mgr., PhD.
Jeszeová Lenka, Mgr. Štafura Andrej, Mgr. art., PhD.
Bučková Mária, RNDr., PhD. Nagy Štefan, Ing., ArtD.
Puškárová Andrea, Mgr., PhD. Bauerová Vladena, Mgr., PhD.
Kraková Lucia, Mgr., PhD. Jeszeová Lenka, Mgr.
Baráth Peter, Mgr., PhD. Kraková Lucia, Mgr., PhD.
Štafura Andrej, Mgr. art., PhD. Čulík Martin, Ing., PhD.
Nagy Štefan, Ing., ArtD. Bučková Mária, RNDr., PhD.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.02.2022 Ústav hudobnej vedy SAV Ústav hudobnej vedy SAV
Ústav molekulárnej biológie SAV v.v.i. Chemický ústav SAV
Chemický ústav SAV, v. v. i. Ústav molekulárnej biológie SAV v.v.i.
Technická univerzita vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 09.02.2022 Chemický ústav SAV, v. v. i. Ústav hudobnej vedy SAV
Technická univerzita vo Zvolene Chemický ústav SAV, v. v. i.
Ústav molekulárnej biológie SAV v.v.i. Ústav molekulárnej biológie SAV v.v.i.
Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i. Technická univerzita vo Zvolene
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku