Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50012-2018
(11)  Číslo patentu  288915 
(21)  Číslo prihlášky  50012-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  06.03.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  07.12.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.10.2019 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  04.11.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08L 89/00  C12N 9/52  C09J 189/00   
(54)  Názov  Biopreparát z Exiguobacterium undae, spôsob jeho výroby a jeho použitie 
(57)  Anotácia  Biopreparát z Exiguobacterium undae obsahuje dva majoritné extracelulárne proteíny: extracelulárnu metaloendopeptidázu – bacilolyzín s molekulovou hmotnosťou 33 kDa v koncentrácii 0,01 až 0,05 mg/ml a peptid viažuci proteín pre ABC transportér s molekulovou hmotnosťou 61 kDa v koncentrácii 0,01 až 0,05 mg/ml a ďalšie proteolytické enzýmy, peptidázu M6 s molekulovou hmotnosťou 86,7 kDa, 4-fytázu s molekulovou hmotnosťou 58,4 kDa, endonukleázu s molekulovou hmotnosťou 59,9 kDa, menaquinol-cytochróm C reduktázu s molekulovou hmotnosťou 18,7 kDa, bifunkčnú metalofosfatázu/5-nukleotidázu s molekulovou hmotnosťou 76,2 kDa, peptidázu s molekulovou hmotnosťou 27,4 kDa ako aj ďalšie dve izoformy peptid viažuceho proteínu pre ABC transportér s molekulovou hmotnosťou 61 kDa. Biopreparát má dobré degradujúce účinky na glej a glejové lepidlá a je vhodný napríklad na použitie pri reštaurátorských prácach drevených organových píšťal. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ústav molekulárnej biológie SAV v.v.i.; Dúbravská cesta 21, 845 51 Bratislava; SK;
Chemický ústav SAV, v. v. i.; Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava 45; SK;
Technická univerzita vo Zvolene; T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen 1; SK;
Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i.; Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 4; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Pangallo Domenico, Dr., DrSc.; Tupolevova, 851 01 Bratislava 5; SK;
Bauerová Vladena, Mgr., PhD.; Romanova, 851 02 Bratislava 5; SK;
Jeszeová Lenka, Mgr.; Nejedlého, 841 02 Bratislava 42; SK;
Bučková Mária, RNDr., PhD.; Námestie Hraničiarov 10, 851 03 Bratislava 5; SK;
Puškárová Andrea, Mgr., PhD.; Jána Poničana, 841 08 Bratislava 49; SK;
Kraková Lucia, Mgr., PhD.; Fedinova 3B, 851 01 Bratislava 5; SK;
Baráth Peter, Mgr., PhD.; Slávičie údolie 18, 821 01 Bratislava 2; SK;
Štafura Andrej, Mgr. art., PhD.; Litovelská 624/3, 050 01 Revúca 1; SK;
Nagy Štefan, Ing., ArtD.; Znievska 3, 851 06 Bratislava 5; SK;
Čulík Martin, doc. Ing., PhD.; J. Kozáčeka 2107/16, 960 01 Zvolen; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  06.03.2022 
   Maximálna platnosť do  06.03.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.10.2019 10/2019 BA9A
2 Zmeny adries 13.10.2021 19/2021 HE9A
3 Udelené patenty 07.12.2021 23/2021 FG4A
4 Zmeny mien 26.01.2022 2/2022 TC4A
5 Zmeny mien 23.02.2022 4/2022 TC4A
6 Ponuky licencií na patenty 23.02.2022 4/2022 QA4A
 
PP 50012-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 14.03.2018 30,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 14.03.2018 58,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 20.03.2018 30,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 01.10.2021 106,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50012-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 20.10.2021 148,50 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50012-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 06.03.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Plná moc 06.03.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 06.03.2018 Typ Doručené
1c Plná moc 06.03.2018 Typ Doručené
1d Plná moc 06.03.2018 Typ Doručené
1e Opis 06.03.2018 Typ Doručené
1f Výkresy 06.03.2018 Typ Doručené
2 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 15.03.2018 Typ Platba
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 15.03.2018 Typ Platba
4 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 07.03.2018 Typ Doručené
4a Sprievodný list 07.03.2018 Typ Doručené
5 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 22.03.2018 Typ Platba
6 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 11.04.2018 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 17.04.2018 Typ Doručené
7a Opis 17.04.2018 Typ Doručené
7b Výkresy 17.04.2018 Typ Doručené
7c Sprievodný list 17.04.2018 Typ Doručené
8 Žiadosť o vrátenie poplatku 14.06.2018 Typ Doručené
8a Sprievodný list 14.06.2018 Typ Doručené
9 Oznámenie inde neuvedené 04.09.2018 Typ Doručené
10 Oznámenie inde neuvedené 05.09.2018 Typ Doručené
11 záznam o vykonaní predbežného prieskum 18.06.2019 Typ Interné listy
12 pokyn na zverejnenie PP 18.06.2019 Typ Interné listy
13 správa o rešerši 28.01.2020 Typ Interné listy
14 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 28.01.2020 Typ Odoslané
15 Odpoveď na správu úradu 03.04.2020 Typ Doručené
15a Opis 03.04.2020 Typ Doručené
15b Sprievodný list 03.04.2020 Typ Doručené
16 pokyn na udelenie 25.08.2021 Typ Interné listy
17 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 02.09.2021 Typ Odoslané
18 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 20.09.2021 Typ Doručené
18a Sprievodný list 20.09.2021 Typ Doručené
19 oznámenie o zápise zmeny 24.09.2021 Typ Odoslané
20 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 04.10.2021 Typ Platba
21 rozhodnutie o udelení patentu 05.10.2021 Typ Odoslané
22 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 14.12.2021 Typ Odoslané
23 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 17.01.2022 Typ Doručené
23a Sprievodný list 17.01.2022 Typ Doručené
24 oznámenie o zápise zmeny 20.01.2022 Typ Odoslané
25 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 21.01.2022 Typ Doručené
25a Sprievodný list 21.01.2022 Typ Doručené
26 Ponuka licencie 04.02.2022 Typ Doručené
26a Príloha inde neuvedená 04.02.2022 Typ Doručené
27 oznámenie o zápise zmeny 07.02.2022 Typ Odoslané
28 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 07.02.2022 Typ Doručené
28a Sprievodný list 07.02.2022 Typ Doručené
29 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 07.02.2022 Typ Doručené
30 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 09.02.2022 Typ Doručené
31 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 09.02.2022 Typ Doručené
32 oznámenie o zápise zmeny 09.02.2022 Typ Odoslané
33 oznámenie o zápise ponuky licencie 09.02.2022 Typ Odoslané
34 Žiadosť inde neuvedená 09.02.2022 Typ Doručené
PP 50012-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy pôvodcu 24.09.2021 Pangallo Domenico, Dr., DrSc. Pangallo Domenico, Dr., DrSc.
Bauerová Vladena, Mgr., PhD. Bauerová Vladena, Mgr., PhD.
Jeszeová Lenka, Mgr. Jeszeová Lenka, Mgr.
Bučková Mária, RNDr., PhD. Bučková Mária, RNDr., PhD.
Puškárová Andrea, Mgr., PhD. Puškárová Andrea, Mgr., PhD.
Kraková Lucia, Mgr., PhD. Kraková Lucia, Mgr., PhD.
Baráth Peter, Mgr., PhD. Baráth Peter, Mgr., PhD.
Štafura Andrej, Mgr. art., PhD. Štafura Andrej, Mgr. art., PhD.
Nagy Štefan, Ing., ArtD. Nagy Štefan, Ing., ArtD.
Čulík Martin, doc. Ing., PhD. Čulík Martin, Ing., PhD.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.01.2022 Ústav molekulárnej biológie SAV v.v.i. Ústav molekulárnej biológie SAV
Chemický ústav SAV Chemický ústav SAV
Ústav hudobnej vedy SAV Ústav hudobnej vedy SAV
Technická univerzita vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.02.2022 Ústav molekulárnej biológie SAV v.v.i. Ústav molekulárnej biológie SAV v.v.i.
Chemický ústav SAV, v. v. i. Chemický ústav SAV
Ústav hudobnej vedy SAV Ústav hudobnej vedy SAV
Technická univerzita vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 09.02.2022 Ústav molekulárnej biológie SAV v.v.i. Ústav molekulárnej biológie SAV v.v.i.
Chemický ústav SAV, v. v. i. Chemický ústav SAV, v. v. i.
Technická univerzita vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene
Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i. Ústav hudobnej vedy SAV
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku