Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 50011-2021
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  50011-2021 
(22)  Application Date  02.08.2019 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  28.04.2021 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  B64D 47/08  H04N 7/18   
(54)  Title  Monitorovacie zariadenie stavu podvozka lietadla s bezdrôtovým prenosom signálu 
(57)  Abstract  Monitorovacie zariadenie stavu podvozka lietadla s bezdrôtovým prenosom signálu je tvorené kamerou (4), vysielačom (5) s anténou, monitorom (6) a prijímačom (7) s anténou. Kamera (4) je pripevnená k spodku lietadla (1) a cez vysielač (5) s anténou je bezdrôtovo spojená s prijímačom (7) s anténou. K spodku lietadla (1) je pripevnený prijímač (7) s anténou, spojený s monitorom (6) umiestneným v riadiacej kabíne lietadla (1). Zariadenie možno využiť v civilnom i vojenskom letectve vo všetkých lietadlách, ktoré majú vysúvateľný podvozok. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Technická univerzita v Košiciach; Letná č. 1/9, 042 00 Košice-Sever; SK 
(72)  Inventor(s)  Szabo Stanislav, Dr. h. c. doc. Ing., PhD., MBA, LL.M.; Havanská 2, 040 13 Košice 13; SK;
Matisková Darina, Ing., PhD., MBA; Vyšná Šebastová 315, 080 06 Prešov 6; SK;
Balara Milan, doc. Ing., PhD.; Orgovánová 28, 080 01 Prešov 1; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application  50055-2019 
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 28.04.2021 08/2021 BA9A
 
PP 50011-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50011-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 19.03.2021 Type Delivered
1a Plná moc 19.03.2021 Type Delivered
1b Identifikátor osoby 19.03.2021 Type Delivered
1c Opis 19.03.2021 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 30.03.2021 Type Sent document
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 06.04.2021 Type Payment
4 pokyn na zverejnenie PP 08.04.2021 Type Internal Letter
PP 50011-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku