Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50011-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50011-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  16.07.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.02.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 3/04  G01N 3/28  G01N 3/02  G01N 3/08   
(54)  Názov  Prípravok na prichytenie tenkých telies v čeľustiach trhacieho stroja 
(57)  Anotácia  Prípravok na prichytenie tenkých telies v čeľustiach trhacieho stroja sa vyznačuje uložením skúšobného telesa (1) medzi zadnú vodiacu platňu (2) a prednú vodiacu platňu (4), pričom vzdialenosť zadnej vodiacej platne (2) a prednej vodiacej platne (4) je väčšia ako hrúbka skúšobného telesa (1). Na konci zadnej vodiacej platne (2) a prednej vodiacej platne (4) sú nasunuté dištančné podložky (3), pričom skúšobné teleso (1), zadná vodiaca platňa (2), predná vodiaca platňa (4) a dištančné podložky sú navzájom spojené sťahovacími skrutkami (7) a uložené do čeľustí (5) trhacieho stroja, s ktorými sú spojené čapmi (6). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, Košice-Sever 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ambriško Ľubomír, Ing., PhD.; Západná 291/17, 044 71 Čečejovce; SK;
Matisková Darina, Ing., PhD., MBA; Vyšná Šebastová 315, 080 06 Prešov 6; SK;
Pešek Ladislav, prof. Ing., CSc.; Amurská 7, 040 12 Košice 12; SK;
Balara Milan, doc. Ing., PhD.; Orgovánová 28, 080 01 Prešov 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50070-2018 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.02.2020 2/2020 BA9A
 
PP 50011-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 26.03.2019 30,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.02.2020 58,00 EUR
Poplatok za vydanie patentovej listiny 03.11.2022 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50011-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50011-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 06.03.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 06.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 06.03.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.03.2019 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 21.03.2019 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 27.03.2019 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 04.10.2019 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 04.10.2019 Typ Interné listy
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 05.02.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 05.02.2020 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 12.02.2020 Typ Odoslané
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 21.02.2020 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 12.09.2022 Typ Doručené
Opis 12.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 12.09.2022 Typ Doručené
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 12.09.2022 Typ Odoslané
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 11.10.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
rozhodnutie o udelení patentu 04.11.2022 Typ Odoslané
PP 50011-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku