Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50010-2011
(11)  Číslo patentu  288364 
(21)  Číslo prihlášky  50010-2011 
(22)  Dátum podania prihlášky  07.02.2011 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  01.07.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2010-853 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.11.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.09.2012 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  23.05.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B61L 1/14  B61L 25/00   
(54)  Názov  Spôsob sledovania jazdy vlakov v medzistaničnom úseku 
(57)  Anotácia  Spôsob sledovania jazdy vlakov v medzistaničnom úseku je určený na zvýšenie bezpečnosti na železnici v systémoch s riadeným vysielaním kódu líniového vlakového zabezpečovača do koľajového obvodu, v ktorom sa predpokladá prítomnosť vlaku, kde jednou z podmienok povolenia pohybu vlaku je neprítomnosť iného vlaku v medzistaničnom úseku alebo v jeho časti, priestorovom oddiele, v prípade delenia priestorového oddielu na koľajové úseky voľnosť všetkých koľajových úsekov, a kde jednou z podmienok vysielania kódu líniového vlakového zabezpečovača je evidencia vlaku v danom koľajovom úseku. Pri vykonávaní spôsobu stacionárna časť líniového vlakového zabezpečovača vysiela kód len do koľajového úseku s prítomnosťou vlaku, označeného ako čelo vlaku, pričom sa jazdou vlaku posúva záznam čela vlaku a súčasne sa podmieňuje posúvanie záznamu čela vlaku v predchádzajúcom koľajovom úseku počas vopred stanovenej doby. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AŽD Praha s. r. o.; Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Baxant Ivo; Bukovany 143, 257 41 Bukovany, okr. Benešov u Prahy; CZ;
Beneš Tomáš, Ing.; Na Dionýsce 6, 160 00 Praha 6; CZ;
Houser Jiří, Ing.; Horáčkova 17, 140 00 Praha 4; CZ;
Houžvička Jiří; Ke Zvonici 1783/5, 143 00 Praha 4; CZ;
Klapka Štěpán, doc. RNDr.; Hyacintová 8, 106 00 Praha 10; CZ;
Konečný Ctirad, Ing.; Čs. armády 601/23, 160 00 Praha 6; CZ;
Kubát Petr, Ing.; Petr Vinařská 8, 400 01 Ústí nad Labem; CZ;
Militký Michal, Ing.; Přátelství 166, 507 11 Valdice; CZ;
Pšenička Pavel, Ing.; Trojská 47/344, 182 00 Praha 8; CZ;
Štefka Karel, Ing.; Na Hrázi 10, 783 51 Olomouc; CZ;
Velebil Aleš; Místecká 158, 739 21 Paskov; CZ;
Věříš Stanislav, Ing.; Krakovany, 281 27 Krakovany, okr. Kolín; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  07.02.2023 
   Maximálna platnosť do  07.02.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.09.2012 09/2012 BA9A
2 Udelené patenty 01.07.2016 07/2016 FG4A
 
PP 50010-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 26.07.2016 6 364,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 06.12.2016 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 11.12.2017 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 07.01.2019 9 165,50 EUR
5 57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 21.11.2019 10 199,00 EUR
6 58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 08.12.2020 11 232,50 EUR
7 59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 23.11.2021 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50010-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 07.02.2011 Typ Doručené
1a Opis 07.02.2011 Typ Doručené
1b Patentové nároky 07.02.2011 Typ Doručené
1c Anotácia 07.02.2011 Typ Doručené
1d Plná moc 07.02.2011 Typ Doručené
1e Doklad o práve prednosti 07.02.2011 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 21.02.2011 Typ Platba
3 záznam o vykonaní predbežného prieskum 11.05.2012 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie PP 11.05.2012 Typ Interné listy
5 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 07.09.2012 Typ Doručené
6 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 25.09.2012 Typ Platba
7 Žiadosť o opravu 27.09.2012 Typ Doručené
8 Žiadosť o informáciu 30.11.2015 Typ Doručené
9 správa o rešerši 07.12.2015 Typ Interné listy
10 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 07.12.2015 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 11.01.2016 Typ Doručené
11a Opis 11.01.2016 Typ Doručené
11b Patentové nároky 11.01.2016 Typ Doručené
11c Anotácia 11.01.2016 Typ Doručené
12 záznam o vykonaní úplného prieskumu 18.01.2016 Typ Interné listy
13 pokyn na udelenie 18.01.2016 Typ Interné listy
14 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 03.02.2016 Typ Odoslané
15 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 30.03.2016 Typ Platba
16 rozhodnutie o udelení patentu 18.04.2016 Typ Odoslané
17 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 06.07.2016 Typ Odoslané
PP 50010-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku