Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 50009-2018
(11)  Patent Number  288923 
(21)  Application Number  50009-2018 
(22)  Application Date  22.02.2018 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  20.12.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  03.09.2019 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  29.11.2021 
(51)  International Patent Classification  F24H 1/20  F24H 9/20  B01F 25/40   
(54)  Title  Stratifikátor do zásobníkového ohrievača vody 
(57)  Abstract  Stratifikátor do zásobníkového ohrievača vody zahŕňa valcovitý plášť (2), zaoblené dno (4) a prívodnú rúrku (1). Po obvode valcovitého plášťa (2) sú umiestnené otvory (5) v plášti. Teplá voda vteká do valcovitého plášťa (2) vstupným otvorom (3) na vstup teplej vody a vyteká cez otvory (5) v plášti do priestoru zásobníka. Toto konštrukčné riešenie zabraňuje intenzívnemu miešaniu kvapaliny v zásobníku a zároveň účinne, priamou výmenou tepla medzi časticami vody, ohrieva vodu v zásobníku, pričom vytvára súvislé tepelné vrstvy. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Lukáč Peter, Ing., PhD.; Berlínska, 040 13 Košice 13; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  Yes 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  22.02.2023 
   Patent in Force maximum until  22.02.2038 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.09.2019 9/2019 BA9A
2 Udelené patenty 20.12.2021 24/2021 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 07.12.2021 23/2021 QA4A
 
PP 50009-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 12.03.2018 30,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 17.09.2019 58,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 25.10.2021 66,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50009-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 25.01.2022 124,00 EUR 5

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50009-2018
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 22.02.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Opis 22.02.2018 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 06.03.2018 Type Sent document
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 13.03.2018 Type Payment
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 03.09.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 03.09.2019 Type Delivered
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 18.09.2019 Type Payment
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 20.10.2021 Type Sent document
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 26.10.2021 Type Payment
rozhodnutie o udelení patentu 29.10.2021 Type Sent document
Ponuka licencie 12.11.2021 Type Delivered
Sprievodný list 12.11.2021 Type Delivered
oznámenie o zápise ponuky licencie 22.11.2021 Type Sent document
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 17.12.2021 Type Sent document
PP 50009-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku