Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50009-2018
(11)  Číslo patentu  288923 
(21)  Číslo prihlášky  50009-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  22.02.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  20.12.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.09.2019 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  29.11.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24H 1/20  F24H 9/20  B01F 25/40   
(54)  Názov  Stratifikátor do zásobníkového ohrievača vody 
(57)  Anotácia  Stratifikátor do zásobníkového ohrievača vody zahŕňa valcovitý plášť (2), zaoblené dno (4) a prívodnú rúrku (1). Po obvode valcovitého plášťa (2) sú umiestnené otvory (5) v plášti. Teplá voda vteká do valcovitého plášťa (2) vstupným otvorom (3) na vstup teplej vody a vyteká cez otvory (5) v plášti do priestoru zásobníka. Toto konštrukčné riešenie zabraňuje intenzívnemu miešaniu kvapaliny v zásobníku a zároveň účinne, priamou výmenou tepla medzi časticami vody, ohrieva vodu v zásobníku, pričom vytvára súvislé tepelné vrstvy. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Lukáč Peter, Ing., PhD.; Berlínska, 040 13 Košice 13; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  22.02.2023 
   Maximálna platnosť do  22.02.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.09.2019 9/2019 BA9A
2 Udelené patenty 20.12.2021 24/2021 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 07.12.2021 23/2021 QA4A
 
PP 50009-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 12.03.2018 30,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 17.09.2019 58,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 25.10.2021 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50009-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 25.01.2022 124,00 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50009-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 22.02.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 22.02.2018 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 06.03.2018 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 13.03.2018 Typ Platba
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 03.09.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 03.09.2019 Typ Doručené
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 18.09.2019 Typ Platba
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 20.10.2021 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 26.10.2021 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 29.10.2021 Typ Odoslané
Ponuka licencie 12.11.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 12.11.2021 Typ Doručené
oznámenie o zápise ponuky licencie 22.11.2021 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 17.12.2021 Typ Odoslané
PP 50009-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku