Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50009-2011
(11)  Číslo patentu  288267 
(21)  Číslo prihlášky  50009-2011 
(22)  Dátum podania prihlášky  07.02.2011 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  05.05.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2010-450 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.06.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.10.2012 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  01.04.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B61L 5/18  H05B 33/08   
(54)  Názov  Systém elektronického ovládania svetlo emitujúcich diód LED 
(57)  Anotácia  Systém elektronického ovládania svetlo emitujúcich diód, najmä na optickú signalizáciu v železničnej doprave, zahŕňa aspoň jeden stĺpec (SL1 až SLK) LED s prídavnými obvodmi. Na vstup striedavého alebo jednosmerného napätia systému je pripojený merací obvod (MOUI) vstupného napätia a prúdu, ktorý je svojím výstupom pripojený k bloku (ZM) zvyšujúceho meniča, obsahujúceho generátor impulzov (GI) a spínač (SP), svojimi meracími výstupmi je merací obvod (MOUI) vstupného napätia a prúdu jednotlivo pripojený k prvému a druhému riadiacemu bloku (CPUA, CPUB), ktoré sú vzájomne prepojené, sú na sebe nezávislé a sú jednotlivo pripojené k prvému a druhému bloku (BSA, BSB) bezpečného priechodu budiaceho signálu spínača (SP). Tieto bloky (BSA, BSB) bezpečného priechodu budiaceho signálu spínača (SP) sú zapojené v sérii za sebou medzi výstupom generátora impulzov (GI) a spínačom (SP). K výstupu bloku (ZM) zvyšujúceho meniča je pripojený jednak merací obvod (MOUC) výstupného napätia zvyšujúceho meniča (ZM) a jednak aspoň jeden stĺpec (SL1 až SLK) LED s prídavnými obvodmi. Výstupy meracieho obvodu (MOUC) výstupného napätia zvyšujúceho meniča (ZM) sú jednotlivo pripojené k prvému a druhému riadiacemu bloku (CPUA, CPUB). Každý stĺpec (SL1 až SLK) LED obsahuje sériovo spojené LED v sérii so zdrojom (PZ) prúdu LED a meracím obvodom prúdu (MOI) a ďalej merací obvod (MOU) napätia na sériovej kombinácii zdroja (PZ) prúdu LED a meracieho obvodu prúdu (MOI). Výstupy meracieho obvodu prúdu (MOI) a výstupy meracieho obvodu (MOU) napätia na sériovej kombinácii zdroja (PZ) prúdu LED a meracieho obvodu prúdu (MOI) sú jednotlivo pripojené k prvému a druhému riadiacemu bloku (CPUA, CPUB). Vstup zdroja (PZ) prúdu LED je na svoje ovládanie pripojený k prvému riadiacemu bloku (CPUA) a/alebo druhému riadiacemu bloku (CPUB), pričom vstup zdroja (PZ) prúdu LED je pripojený k druhému riadiacemu bloku (CPUB), zatiaľ čo prvý riadiaci blok (CPUA) je pripojený ku kódovaciemu obvodu (KO). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AŽD PRAHA s. r. o.; Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Doubek Pavel, Ing.; Neratovická 28, 182 00 Praha; CZ;
Burda Martin, Ing.; Vinohrádky 552, 798 03 Plumlov; CZ;
Kiml Aleš, Ing.; Hornická 313, 273 03 Stochov; CZ;
Kovařík Michal, Ing.; Nad Šárkou 108, 160 00 Praha 6; CZ;
Krejza Luboš, Ing.; Záryby - Martinov 207, 277 13 Kostelec nad Labem; CZ;
Martinec Josef, Ing.; Strážovská 1404/79, 15300 Praha; CZ;
Teplý Jiří, Ing.; Lečkova 1521/15, 149 00 Praha 4; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  07.02.2023 
   Maximálna platnosť do  07.02.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.10.2012 10/2012 BA9A
2 Udelené patenty 05.05.2015 05/2015 FG4A
 
PP 50009-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 03.03.2015 5 248,00 EUR
2 53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 23.11.2015 6 149,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 06.12.2016 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 11.12.2017 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 07.01.2019 9 165,50 EUR
6 57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 21.11.2019 10 199,00 EUR
7 58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 08.12.2020 11 232,50 EUR
8 59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 23.11.2021 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50009-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 07.02.2011 Typ Doručené
1a Opis 07.02.2011 Typ Doručené
1b Patentové nároky 07.02.2011 Typ Doručené
1c Anotácia 07.02.2011 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 07.02.2011 Typ Doručené
1e Doklad o práve prednosti 07.02.2011 Typ Doručené
1f Plná moc 07.02.2011 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 21.02.2011 Typ Platba
3 záznam o vykonaní predbežného prieskum 26.07.2012 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie PP 26.07.2012 Typ Interné listy
5 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 07.09.2012 Typ Doručené
6 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 25.09.2012 Typ Platba
7 správa o rešerši 30.01.2015 Typ Interné listy
8 záznam o vykonaní úplného prieskumu 02.02.2015 Typ Interné listy
9 pokyn na udelenie 02.02.2015 Typ Interné listy
10 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 13.02.2015 Typ Odoslané
11 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 24.02.2015 Typ Platba
12 rozhodnutie o udelení patentu 26.02.2015 Typ Odoslané
13 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 12.05.2015 Typ Odoslané
14 rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 18.02.2016 Typ Odoslané
15 vnútrospisový list 25.02.2016 Typ Interné listy
PP 50009-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku