Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50008-2022
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50008-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  19.02.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  15.06.2022 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 3/00  B23K 37/00   
(54)  Názov  Zariadenie a spôsob merania mechanických vlastností na vopred stanovenom mieste zvarového spoja 
(57)  Anotácia  Zariadenie na meranie mechanických vlastností na vopred stanovenom mieste zvarového spoja pozostáva z telesa (1) strihadla (21) s kruhovým otvorom (14) a uzatváracej časti (2) strihadla (21), ktoré sú spojené skrutkami (3), medzi telesom (1) strihadla (21) a uzatváracou časťou (2) strihadla (21) je vložený tlačník (4) s kruhovým otvorom (15), v ktorom je vložený strižník (5) s možnosťou jeho axiálnej rotácie, v kruhovom otvore (14) telesa (1) strihadla (21) je vložená strižnica (8) s možnosťou jej axiálnej rotácie, skúšaná vzorka (6) je z jednej časti umiestnená v štvorhrannom otvore (18) strižníka (5) a z druhej časti v štvorhrannom otvore (19) strižnice (8), pričom štvorhranný otvor (18) strižníka (5) je z jednej strany uzatvorený technologickou záslepkou (7) na vymedzenie polohy skúšanej vzorky (6) a štvorhranný otvor (19) strižnice (8) je z jednej strany uzatvorený uzatváracou vložkou (9) na vymedzenie polohy skúšanej vzorky (6), pričom strižná hrana (16) strižníka (5) je tvorená rovinnou plochou v štvorhrannom otvore (18) strižníka (5) a strižná hrana (17) strižnice (8) je tvorená rovinnou plochou v štvorhrannom otvore (19) strižnice (8). Meranie sa spustí prítlakom na tlačník (4), pričom sa merajú a dokumentujú zaťažujúca sila na tlačník (4) a premiestnenie tlačníka (4), strižné hrany (16) strižníka (5) a (17) strižnice (8) pohybom proti sebe pôsobia rovnomerne na povrch skúšanej vzorky (6) a nakoniec prestrihnú skúšanú vzorku (6), čím je skúška ukončená a zo zaznamenanej hodnoty maximálnej zaťažujúcej sily pri prestrihnutí skúšanej vzorky (6) sa stanoví pevnosť v strihu skúšanej vzorky (6) a zo závislosti maximálnej zaťažujúcej sily a premiestnenia tlačníka (4) jej húževnatosť. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Martinkovič Maroš, Prof. Ing. PhD.; Na hlinách 7, 917 01 Trnava 1; SK;
Kovačócy Pavel, Doc. Dr. Ing.; Štadiónová 4, 919 43 Cífer; SK;
Kovaříková Ingrid, Ing. PhD.; Nerudova 6030/12, 917 02 Trnava 2; SK;
Šimeková Beáta, Ing. PhD.; Hospodárska 95, 917 01 Trnava 1; SK;
Hodúlová Erika, Doc. Ing. PhD.; Gejzu Dusíka 22, 917 08 Trnava 8; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Mária Holoubková - HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie   
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 15.06.2022 11/2022 BA9A
 
PP 50008-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie patentovej prihlášky 04.03.2022 30,00 EUR
10 Poplatok za zverejnenie patentovej prihlášky pred zákonnou lehotou 04.03.2022 10,00 EUR
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 04.03.2022 58,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 04.03.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50008-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50008-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 19.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 19.02.2022 Typ Doručené
Identifikátor osoby 19.02.2022 Typ Doručené
Opis 19.02.2022 Typ Doručené
Patentové nároky 19.02.2022 Typ Doručené
Plná moc 19.02.2022 Typ Doručené
Výkresy 19.02.2022 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 19.02.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zverejnenie prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom 19.02.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zverejnenie prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom 19.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 19.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 25.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 25.02.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 25.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 25.02.2022 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 21.03.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 21.03.2022 Typ Doručené
Vyžiadanie poplatku/doplatku za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 21.03.2022 Typ Odoslané
Oznámenie 28.03.2022 Typ Doručené
Patentové nároky 28.03.2022 Typ Doručené
Patentové nároky 28.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 28.03.2022 Typ Doručené
oznámenie o skoršom zverejnení 17.05.2022 Typ Odoslané
výsledok rešerše 17.05.2022 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 17.05.2022 Typ Odoslané
PP 50008-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku