Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50006-2017
(11)  Číslo patentu  288830 
(21)  Číslo prihlášky  50006-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  06.02.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  10.03.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.09.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  04.02.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61G 9/00  A47K 7/08  A61H 35/00  E03D 9/08   
(54)  Názov  Hygienické zariadenie na asistovanú defekáciu človeka 
(57)  Anotácia  Hygienické zariadenie na asistovanú defekáciu človeka pozostáva z telesa (1), ktoré je upevnené k pohyblivému závesnému rámu (2) a je súčasťou vybavenia toalety. Voda s liečivom sa privádza pomocou vodnej vetvy (3a) hadice (3) do aplikátora (4) hygienického zariadenia. Vzduch na sušenie okolia rekta je privádzaný do aplikátora (4) pomocou vzduchovej vetvy (3b) hadice (3). Liečivo je uložené v nádrži (5). Stav a nastavenia sú zobrazované na displeji (6). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EUROARMGROUP s. r. o.; Karmínova 1068/1, 010 03 Žilina 3; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kéry Július, Ing.; SNP 251/98, 094 31 Hanušovce nad Topľou; SK;
Šatková Zlata, Ing.; Horná Súča, 913 33 Horná Súča; SK;
Vagner Ladislav, Ing.; Karmínova 1068/1, 010 03 Žilina 3; SK;
Sukmanov Viktor Jegorovič, Ing.; ul.Frunze 23/6, 190 00 Sankt Peterburg; RU 
(74)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  06.02.2022 
   Maximálna platnosť do  06.02.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.09.2018 09/2018 BA9A
2 Udelené patenty 10.03.2021 05/2021 FG4A
 
PP 50006-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 05.02.2021 5 248,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50006-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 06.02.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 06.02.2017 Typ Doručené
1b Opis 06.02.2017 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 06.02.2017 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 28.02.2017 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 07.03.2017 Typ Platba
5 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 17.03.2017 Typ Odoslané
6 vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 28.03.2017 Typ Odoslané
7 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 10.04.2017 Typ Platba
8 Odpoveď na správu úradu 05.04.2017 Typ Doručené
8a Sprievodný list 05.04.2017 Typ Doručené
8b Doklad preukazujúci právo na riešenie 05.04.2017 Typ Doručené
9 správa o rešerši 29.09.2017 Typ Interné listy
10 výsledok rešerše 09.10.2017 Typ Interné listy
11 oznámenie o výsledku rešerše 09.10.2017 Typ Odoslané
12 záznam o vykonaní predbežného prieskum 09.10.2017 Typ Interné listy
13 pokyn na zverejnenie PP s rešeršou 19.06.2018 Typ Interné listy
15 pokyn na udelenie 26.10.2020 Typ Interné listy
16 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 02.11.2020 Typ Odoslané
17 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 22.12.2020 Typ Platba
18 rozhodnutie o udelení patentu 05.01.2021 Typ Odoslané
19 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 22.03.2021 Typ Odoslané
PP 50006-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku