Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50006-2012
(11)  Číslo patentu  288372 
(21)  Číslo prihlášky  50006-2012 
(22)  Dátum podania prihlášky  07.02.2012 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  01.07.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PV 2011-142 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.03.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.10.2013 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  08.06.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06F 21/00  G06F 11/14  B61L 1/20  H04L 1/22  H04L 9/28   
(54)  Názov  Spôsob zachovania bezpečnostného stavu zabezpečovacích systémov so zloženou bezpečnosťou, najmä na železnici, pri vytváraní dátových odtlačkov 
(57)  Anotácia  Spôsob zachovania bezpečného stavu zabezpečovacích systémov so zloženou bezpečnosťou, najmä na železnici, pri vytváraní dátových odtlačkov, kde aspoň dve jednotky spoločne vytvárajú odtlačky dát, a pritom súčasne žiadna z nich sama osebe neumožňuje vytvorenie takéhoto dátového odtlačku. Podstata spočíva v tom, že postup vytvorenia odtlačku dát sa rozloží do postupností vytvárania čiastkových odtlačkov dát v stanovenom časovom slede, ktorých výsledkom je pôvodný odtlačok dát, a v prípade, keď sa zistí porucha v niektorej zo spolupracujúcich jednotiek, odmietne neporušená jednotka, ktorá spolupracuje s poškodenou jednotkou, vytvorenie čiastkového odtlačku dát. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AŽD Praha s. r. o.; Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Klapka Štěpán, doc. RNDr.; Hyacintová 8, 106 00 Praha 10; CZ;
Kárná Lucie, Mgr.; Tachovského 6, 150 00 Praha 5; CZ;
Súkup Jaroslav, Ing.; Tesaříkova 1022/5, 102 00 Praha 10; CZ;
Harlenderová Magdaléna, RNDr.; Malinovského 13, 783 51 Olomouc; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  07.02.2023 
   Maximálna platnosť do  07.02.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.10.2013 10/2013 BA9A
2 Udelené patenty 01.07.2016 07/2016 FG4A
 
PP 50006-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 13.05.2016 5 248,00 EUR
2 53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 06.12.2016 6 215,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 11.12.2017 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 07.01.2019 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 21.11.2019 9 165,50 EUR
6 57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 08.12.2020 10 265,50 EUR
7 58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 23.11.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50006-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 07.02.2012 Typ Doručené
1a Opis 07.02.2012 Typ Doručené
1b Patentové nároky 07.02.2012 Typ Doručené
1c Anotácia 07.02.2012 Typ Doručené
1d Doklad o práve prednosti 07.02.2012 Typ Doručené
1e Plná moc 07.02.2012 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 09.02.2012 Typ Platba
3 Preprac. podklady - sprievodný list 21.02.2012 Typ Doručené
3a Opis 21.02.2012 Typ Doručené
3b Patentové nároky 21.02.2012 Typ Doručené
3c Anotácia 21.02.2012 Typ Doručené
3d Výkresy 21.02.2012 Typ Doručené
4 záznam o vykonaní predbežného prieskum 04.07.2013 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie PP 04.07.2013 Typ Interné listy
6 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 08.12.2014 Typ Doručené
7 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 08.12.2014 Typ Doručené
8 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 16.12.2014 Typ Platba
9 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 30.01.2015 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 25.02.2015 Typ Doručené
10a Patentové nároky 25.02.2015 Typ Doručené
11 správa o rešerši 03.02.2016 Typ Interné listy
12 záznam o vykonaní úplného prieskumu 03.02.2016 Typ Interné listy
13 pokyn na udelenie 03.02.2016 Typ Interné listy
14 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 25.02.2016 Typ Odoslané
15 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 26.04.2016 Typ Platba
16 rozhodnutie o udelení patentu 05.05.2016 Typ Odoslané
17 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 06.07.2016 Typ Odoslané
18 rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 09.02.2021 Typ Odoslané
19 vnútrospisový list 11.02.2021 Typ Interné listy
PP 50006-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku