Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 50005-2016
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  50005-2016 
(22)  Application Date  17.02.2014 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  02.02.2017 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  H01F 30/04  H01F 30/00   
(54)  Title  Transformátor s podvojným výstupným vinutím 
(57)  Abstract  Transformátor s podvojným výstupným vinutím je tvorený feromagnetickým jadrom (1) s izolačnou kostrou cievky (2), na ktorej je navinuté vstupné vinutie (3) s izolačnou vrstvou (6). Začiatok (4) vstupného vinutia (3) je pripojený na svorku (7) a koniec (5) vstupného vinutia (3) je pripojený na svorku (8). Transformátor s podvojným výstupným vinutím s jednou odbočkou má navinuté vnútorné výstupné vinutie (9) s izolačnou vrstvou (16) a vonkajšie výstupné vinutie (12), pričom z tohto vinutia vedie vývod odbočky (15) na svorku (17). Začiatok (10) vnútorného výstupného vinutia (9) a začiatok (13) vonkajšieho výstupného vinutia (12) sú spojené svorkou (18). Koniec (11) vnútorného výstupného vinutia (9) a koniec (14) vonkajšieho výstupného vinutia (12) sú spojené svorkou (19). 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice; SK 
(72)  Inventor(s)  Balara Milan, doc. Ing., PhD.; Orgovánová 28, 080 01 Prešov; SK;
Piteľ Ján, doc. Ing., PhD.; Magurská 7, 080 01 Prešov; SK;
Hošovský Alexander, doc. Ing., PhD.; Mirka Nešpora 23, 080 01 Prešov; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application  50012-2014 
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.02.2017 2/2017 BA9A
 
PP 50005-2016
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50005-2016
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 18.01.2016 Type Delivered
1a Opis 18.01.2016 Type Delivered
1b Patentové nároky 18.01.2016 Type Delivered
1c Anotácia 18.01.2016 Type Delivered
1d Obrázok k anotácii 18.01.2016 Type Delivered
1e Výkresy 18.01.2016 Type Delivered
1f Generálna plná moc 18.01.2016 Type Delivered
1g Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 18.01.2016 Type Delivered
2 Doplnenie materiálov 18.01.2016 Type Delivered
2a Opis 18.01.2016 Type Delivered
2b Patentové nároky 18.01.2016 Type Delivered
2c Anotácia 18.01.2016 Type Delivered
2d Obrázok k anotácii 18.01.2016 Type Delivered
2e Výkresy 18.01.2016 Type Delivered
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 26.01.2016 Type Sent document
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 01.02.2016 Type Payment
5 vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 11.02.2016 Type Sent document
6 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 19.02.2016 Type Payment
7 Žiadosť o opravu 22.06.2016 Type Delivered
7a Plná moc 22.06.2016 Type Delivered
8 oznámenie o zápise zmeny 07.07.2016 Type Sent document
9 správa o rešerši 11.10.2016 Type Internal Letter
10 výsledok rešerše 11.10.2016 Type Internal Letter
11 oznámenie o výsledku rešerše 11.10.2016 Type Sent document
12 záznam o vykonaní predbežného prieskum 02.11.2016 Type Internal Letter
13 pokyn na zverejnenie PP 02.11.2016 Type Internal Letter
14 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 26.11.2021 Type Sent document
PP 50005-2016
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku