Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50005-2016
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50005-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.02.2014 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.02.2017 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01F 30/04  H01F 30/00   
(54)  Názov  Transformátor s podvojným výstupným vinutím 
(57)  Anotácia  Transformátor s podvojným výstupným vinutím je tvorený feromagnetickým jadrom (1) s izolačnou kostrou cievky (2), na ktorej je navinuté vstupné vinutie (3) s izolačnou vrstvou (6). Začiatok (4) vstupného vinutia (3) je pripojený na svorku (7) a koniec (5) vstupného vinutia (3) je pripojený na svorku (8). Transformátor s podvojným výstupným vinutím s jednou odbočkou má navinuté vnútorné výstupné vinutie (9) s izolačnou vrstvou (16) a vonkajšie výstupné vinutie (12), pričom z tohto vinutia vedie vývod odbočky (15) na svorku (17). Začiatok (10) vnútorného výstupného vinutia (9) a začiatok (13) vonkajšieho výstupného vinutia (12) sú spojené svorkou (18). Koniec (11) vnútorného výstupného vinutia (9) a koniec (14) vonkajšieho výstupného vinutia (12) sú spojené svorkou (19). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Balara Milan, doc. Ing., PhD.; Orgovánová 28, 080 01 Prešov; SK;
Piteľ Ján, doc. Ing., PhD.; Magurská 7, 080 01 Prešov; SK;
Hošovský Alexander, doc. Ing., PhD.; Mirka Nešpora 23, 080 01 Prešov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50012-2014 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.02.2017 02/2017 BA9A
 
PP 50005-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50005-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 18.01.2016 Typ Doručené
1a Opis 18.01.2016 Typ Doručené
1b Patentové nároky 18.01.2016 Typ Doručené
1c Anotácia 18.01.2016 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 18.01.2016 Typ Doručené
1e Výkresy 18.01.2016 Typ Doručené
1f Generálna plná moc 18.01.2016 Typ Doručené
1g Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 18.01.2016 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 18.01.2016 Typ Doručené
2a Opis 18.01.2016 Typ Doručené
2b Patentové nároky 18.01.2016 Typ Doručené
2c Anotácia 18.01.2016 Typ Doručené
2d Obrázok k anotácii 18.01.2016 Typ Doručené
2e Výkresy 18.01.2016 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 26.01.2016 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 01.02.2016 Typ Platba
5 vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 11.02.2016 Typ Odoslané
6 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 19.02.2016 Typ Platba
7 Žiadosť o opravu 22.06.2016 Typ Doručené
7a Plná moc 22.06.2016 Typ Doručené
8 oznámenie o zápise zmeny 07.07.2016 Typ Odoslané
9 správa o rešerši 11.10.2016 Typ Interné listy
10 výsledok rešerše 11.10.2016 Typ Interné listy
11 oznámenie o výsledku rešerše 11.10.2016 Typ Odoslané
12 záznam o vykonaní predbežného prieskum 02.11.2016 Typ Interné listy
13 pokyn na zverejnenie PP 02.11.2016 Typ Interné listy
14 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 26.11.2021 Typ Odoslané
PP 50005-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku