Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50003-2020
(11)  Číslo patentu  288959 
(21)  Číslo prihlášky  50003-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  23.01.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  25.05.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CZ2019-92 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.02.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.09.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  04.05.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01J 29/06  B01J 32/00  B01J 37/02  C01B 33/26   
(54)  Názov  Spôsob výroby katalyticky aktívnej vrstvy na zeolitovej pene 
(57)  Anotácia  Spôsob výroby katalyticky aktívnej vrstvy na zeolitovej pene spočíva v tom, že alkalicky aktivovaná zeolitová pena, najmä vo forme peliet alebo drviny, sa ponorí počas 1 až 12 hodín do roztoku aspoň jednej anorganickej soli s koncentráciou 0,05 až 1 mol/dm3 pri teplote 25 až 100 °C. V tomto roztoku sa nechá reagovať počas 1 až 10 hodín. Potom sa zreagovaná zeolitová pena premyje demineralizovanou vodou, suší pri teplote 80 až 250 °C počas 4 až 12 hodín, a potom sa prípadne žíha pri teplote 300 až 600 °C počas 4 až 10 hodín. Anorganickými soľami sú vo vode rozpustné dusičnany, sírany alebo chloridy obsahujúce aspoň niektoré z katiónov Ag+, Cu2+, ZrO2+, Co2+, Ni2+, Zn2+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Al3+, Fe3+, Ga3+, In3+, Cr3+, Y3+, Sn4+, Ce4+ a trojmocné katióny lantanoidov. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ORLEN UniCRE a.s.; Revoluční 1521/84, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Tišler Zdeněk, Ing.; Revoluční 209, 431 84 Měděnec; CZ;
Malíková Monika; Habrová 3096/13, 415 01 Teplice, Nová Ves; CZ;
Vacková Ivana; Vrchlického 1098, 436 01 Litvínov, Horní Litvínov; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Magdaléna Bachratá; Hornozelenická 387/17, Zálesie 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  23.01.2024 
   Maximálna platnosť do  23.01.2040 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.09.2020 9/2020 BA9A
2 Zmeny mien 27.01.2021 2/2021 HC9A
3 Udelené patenty 25.05.2022 10/2022 FG4A
 
PP 50003-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 23.01.2020 30,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 04.02.2020 58,00 EUR
Poplatok za vydanie patentovej listiny 24.03.2022 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50003-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 23.06.2022 66,00 EUR 3
51 udržiavací poplatok za patent za 4. rok 21.11.2022 82,50 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50003-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 23.01.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 23.01.2020 Typ Doručené
Plná moc 23.01.2020 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 24.01.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 24.01.2020 Typ Doručené
výzva na doplnenie identifikátora osoby 24.01.2020 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 27.01.2020 Typ Platba
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 30.01.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 30.01.2020 Typ Doručené
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 06.02.2020 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 18.05.2020 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 18.05.2020 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 14.01.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 14.01.2021 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 18.01.2021 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 03.12.2021 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 03.12.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 03.12.2021 Typ Doručené
správa o rešerši 15.03.2022 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 18.03.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
rozhodnutie o udelení patentu 04.04.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 26.05.2022 Typ Odoslané
PP 50003-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.01.2021 ORLEN UniCRE a.s. Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku